– استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.
9-1 متغیر های پژوهش
متغیر های این پژوهش عبارتند از:
جدول (1-1) متغیر های پژوهش
فرضیه هامتغیر مستقلمتغیر وابسته1-خطای پیش بینی سود استاندارد شدهبازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمعدرصد پوشش سود خالصدرصد سهام شناور آزاد2-خطای پیش بینی سود استاندارد شدهبازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمعدرصد پوشش سود خالصدرصد سهام شناور آزاد3-خطای پیش بینی سود استاندارد شدهواکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها4-درصد پوشش سود خالصواکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها5-درصد سهام شناور آزادواکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها
10-1 گرد آوری اطلاعات
اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از صورتهای مالی و یادداشت های پیوست صورتهای مالی و همچنین از اطلاعات اولیه تابلوی بورس (گردآوری شده در نرم افزار تدبیر پرداز ، ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی اداره آمار شرکت بورس ) استفاده شده است .
11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات
بورس اوراق بهادار: بازار رسمی و سازمان‌یافته? سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود (بهکیش،1381،3)1.
سود خالص پیش بینی شده هر سهم2: سودی است که نشان دهنده برآورد مدیریت از سود آتی شرکت را نشان می دهد و از حاصل کل سود پیش بینی شده بر تعداد سهام حاصل می شود (خوش طینت ، 1385 ، 3) 3.
سود خالص هر سهم4 : سودی که نشان دهنده تمام فعالیت های شرکت طی یک سال مالی است و به عنوان آخرین رقم در صورت سود و زیان ارائه می گردد (همان منبع، 4)5 .
بازده سهام6: از جمع مبلغ سود پرداخت شده به سهام بعلاوه تغییر در ارزش آن طی یک دوره، مزایای سودسهمی و مزایای حق تقدم خرید سهام به دست می آید (زاده فرد، 1383، 21) 7.
بازده مورد انتظار:8بازده مورد انتظار سرمایه بازدهی است که سهامداران انتظار دستیابی به آن را برای اینکه احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نموده اند، دارند (رودپشتی و دیگران،1386، 10) 9.
بازده غیرعادی:10از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار سهام محاسبه می شود (پارسائیان ،س1385،227) 11.
بازده غیرعادی انباشته:12از مجموع بازده های غیرعادی برای یک دوره زمانی حاصل می شود
(ویکی پدیا،2007،1)13 .
میانگین بازده غیرعادی انباشته14: میانگین حسابی بازده های غیرعادی انباشته می باشد (همان منبع،1) 15.
ارزش دفتری هر سهم16: ارزش دفتری بیان کننده ارزش شرکت بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی است و حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام شرکت می باشد(همان منبع،3) 17.
سهام شناور آزاد18 :آن بخش از سهام منتشره را شامل می‌شود که در مالکیت سهامداران استراتژیک نباشد (کیانی ،1383،15) 19.
درصد پوشش سود20: درصد پوشش سود برابر است با میزان محقق شده از PEPS ( سود پیش بینی شده هر سهم ) طی دوره های زمانی 9،6،3و 12 ماهه (یاری ،سال 1386،148)21 .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین داده است :
گفتار نخست : مفاهیم سود
گفتار دوم : خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود
گفتار سوم : سیاست های تقسیم سود
گفتار چهارم : تعریف شاخص و انواع آن
گفتار پنجم : بازده و انواع آن
گفتار ششم : تئوری گام تصادفی و تئوری کارآئی بازار
گفتار هفتم : درصد پوشش سود
گفتار هشتم : پیشینه پژوهش
2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود
1-2-2سود سهام
سود خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم می شود، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود.
مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهام به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود. این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود نقدی تقسیم شده22 معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد، به آن واژه سود غیر نقدی23 اطلاق می شود.
سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی علاقه مند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می باشند.
اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهام است (رودپشتی و دیگران، 1385، 268)24.
2-2-2 مفهوم سود و تعاریف
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید.
یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می کند. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر هر نوع سود می توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد. سود شامل نتیجه های “عملیاتی یا سود عادی” و نتیجه های “غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه” می شود، که مجموع آنها برابر است با سود خالص. نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد (پارسائیان، 1381،524)25.
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی26 فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود.
اما اعتبار این فرضیات از طریق پژوهش های مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارشهای سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحو? اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ،1387،100)27.
سود حسابداری نقش عمدهای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا میکند .لیکن باید توجه نمود که سود یک واحدتجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود .بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارش های حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیم های مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند (بهرامفر،1387،1)28.
سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت است که شاید روزی فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود ، در میان تعاریف گوناگونی که تاکنون برای سود مطرح گردیده ،تعریف زیر یکی از جامع ترین آنان است :
“سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می گردد ،به بیان دقیق تر ،سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی ،به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان می باشد.”(ستایش،1382،2)29.
سود خالص ،مازاد درآمدهای تحقق یافته بر کلیه هزینه های واقع شده در یک دوره مالی معین است که به صورت معادله زیر نشان داده می شود :هزینه ها – درآمدها = سود خالص
چنانچه مبلغ درآمدهای تحقق یافته بیشتر از هزینه های واقع شده باشد ،نتیجه حاصله را سود خالص می نامند .منظور از درآمدهای تحقق یافته ،هزینه های واقع شده و مقایسه بین آنان ،کاربرد اصل تطابق هزینه ها با درآمدها و همچنین استفاده از روش تعهدی درحسابداری مالی می باشد(سالمینن ، 2008، 66)30.
سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد گرفته شده است ،اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغی از ثروت واقعی یک واحد تجاری تعریف می کنند که واحد مزبور می تواند آن را طی یک دوره مصرف کند و وضعیت آن در پایان دوره،همان باشد که در ابتدای دوره بوده است .این تعریف ازسود(سود اقتصادی)دراندازه گیری سود