/جدول ‏4-5-30: مقایسه ضریب پوشیدگی H11 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال122
جدول ‏4-5-31: مقایسه ضریب پوشیدگی H10 در توتومرهای داروی لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال122
جدول ‏4-5-32: مقایسه جابهجایی شیمیایی H43در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال125
جدول ‏4-5-33: مقایسه جابهجایی شیمیایی S12در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال126
جدول ‏4-5-34: مقایسه جابهجایی شیمیایی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال127
جدول ‏4-5-35: مقایسه جابهجایی شیمیایی O8در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال128
جدول ‏4-5-36: مقایسه جابهجایی شیمیایی O21در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال129
جدول ‏4-5-37: مقایسه جابهجایی شیمیایی N2در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال130
جدول ‏4-5-38: مقایسه جابهجایی شیمیایی N42در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال131
جدول ‏4-5-39: مقایسه جابهجایی شیمیایی N14در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال132
جدول ‏4-5-40: مقایسه جابهجایی شیمیایی C1در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال133
جدول ‏4-5-41: مقایسه جابهجایی شیمیایی C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال134
جدول ‏4-5-42: مقایسه جابهجایی شیمیایی C4در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال135
جدول ‏4-5-43: مقایسه جابهجایی شیمیایی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال136
جدول ‏4-5-44: مقایسه جابهجایی شیمیایی C6در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال137
جدول ‏4-5-45: مقایسه جابهجایی شیمیایی C13در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال138
جدول ‏4-5-46: مقایسه جابهجایی شیمیایی C15در توتومرهای دارویی در روش HF و سری پایه 6-31G* در محیط حلال139
جدول ‏4-5-47: مقایسه جابهجایی شیمیایی C16در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال140
جدول ‏4-5-48: مقایسه جابهجایی شیمیایی S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال143
جدول ‏4-5-49: مقایسه جابهجایی شیمیایی O8در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال144
جدول ‏4-5-50: مقایسه جابهجایی شیمیای O15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال145
جدول ‏4-5-51: مقایسه جابهجایی شیمیایی O23در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال146
جدول ‏4-5-52: مقایسه جابهجایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال147
جدول ‏4-5-53: مقایسه جابهجایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال148
جدول ‏4-5-54: مقایسه جابهجایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال149
جدول ‏4-5-55: مقایسه جابهجایی شیمیایی C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال150
جدول ‏4-5-56: مقایسه جابهجایی شیمیایی C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال151
جدول ‏4-5-57: مقایسه جابهجایی شیمیایی C3در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال152
جدول ‏4-5-58: مقایسه جابهجایی شیمیایی C4در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال153
جدول ‏4-5-59: مقایسه جابهجایی شیمیایی H6در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال154
جدول ‏4-5-60: مقایسه جابهجایی شیمیایی H7در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال155
جدول ‏4-5-61: مقایسه جابهجایی شیمیایی H11در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال156
جدول ‏4-5-62 مقایسه جابهجایی شیمیایی H10در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال:157
جدول ‏4-5-63: مقایسه بیتقارنی مولکولی H43 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال159
جدول ‏4-5-64: مقایسه بیتقارنی مولکولی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال160
جدول ‏4-5-65: مقایسه بیتقارنی مولکولی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال160
جدول ‏4-5-66: مقایسه بیتقارنی مولکولی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال161
جدول ‏4-5-67: مقایسه بیتقارنی مولکولی O21 در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال161
جدول ‏4-5-68: مقایسه بیتقارنی مولکولی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lypو سری پایه 6-31G* در محیط حلال162
جدول ‏4-5-69: مقایسه بیتقارنی مولکولی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال162
جدول ‏4-5-70: مقایسه بیتقارنی مولکولی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال163
جدول ‏4-5-71: مقایسه بیتقارنی مولکولی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال163
جدول ‏4-5-72: مقایسه بیتقارنی مولکولی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال164
جدول ‏4-5-73: مقایسه بیتقارنی مولکولی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال164
جدول ‏4-5-74: مقایسه بی تقارنی مولکولی S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال165
جدول ‏4-5-75: مقایسه بیتقارنی مولکولی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال166
جدول ‏4-5-76: مقایسه بیتقارنی مولکولیO15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال166
جدول ‏4-5-77: مقایسه بیتقارنی مولکولی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال167
جدول ‏4-5-78: مقایسه بیتقارنی مولکولی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال167
جدول ‏4-5-79: مقایسه بیتقارنی مولکولی N9 در توتومرهای لامیوودین در روشB3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال168
جدول ‏4-5-80: مقایسه بیتقارنی مولکولی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال168
جدول ‏4-5-81: مقایسه بیتقارنی مولکولی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال169
جدول ‏4-5-82: مقایسه بیتقارنی مولکولی H10 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال169
جدول ‏4-8-1: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6178
جدول ‏4-8-2: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6179
جدول ‏4-8-3: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6180
جدول ‏4-8-4: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6181
جدول ‏4-8-5: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6183
جدول ‏4-8-6: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم2در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6184
جدول ‏4-8-7: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6185
جدول ‏4-8-8: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2در محیط Waterبا روش B3LYP و سری پایه G*31-6186
جدول ‏4-8-9: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*187
جدول ‏4-8-10: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*188
جدول ‏4-8-11: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین3 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*189
جدول ‏4-8-12: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین 1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*190
جدول ‏4-8-13: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین 2در محیط Water