ت آمیلوز و آمیلوپکتین در انواع نشاسته یکسان نیست، نشاسته گندم حدود یک سوم وزن خود آب جذب میکند، در اثر جذب آب متورم میشود و معادل 78/27 کالری به ازای هر گرم گرما آزاد میکند به همین جهت هنگام مخلوط کردن آرد و آب دمای خمیر بالا میرود. نشاسته به وفور در طبیعت یافت میشود، به دلیل قیمت پائین، قابلیتتجدیدشوندگی و بازیافت زیستی یکی از مواد خام جاذب برای استفاده در بستهبندیهای خوراکی محسوب میگردد. علاوه براین حساسیتزا نبوده و به دلیل دارا بودن ویژگیهای مکانیکی و مقاومت در برابر نفوذ گازها، امکان بکارگیری و استفاده از آن در صنایع غذایی وجود دارد. فیلمهای تهیه شده از نشاسته دارای حلالیت پایین درآب، سدی عالی در برابر اکسیژن و درجه حرارت برگشت پذیری پائین است (جوانمرد و بصیری، 1385).

شکل 2- 1: ساختمان شیمیایی نشاسته