رفوفیزیولوژی در سیستم آبکشت …………………………………………………………………..105
3-3- نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
3-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
عنوان فهرست جدولها صفحه
جدول 2- 1: شجره لاینهای گندم دوروم مورد مطالعه در این تحقیق………………………………………………………………………………………………..33
جدول 2-2: ترکیبات محلول غذایی هوگلند یکدوم …………………………………………………………………………………………………………………………33
جدول 3-1: تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک مورد مطالعه به صورت فاکتوریل در شرایط ماسه کشت………………………………………………..39
جدول 3-2: تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک مورد مطالعه به صورت فاکتوریل در شرایط ماسه کشت…………………………………………………40
جدول 3-3: تجزیه واریانس شاخص های مقاومت به تنش خشکی در شرایط ماسه کشت……………………………………………………………………..41
جدول 3-4: مقایسه میانگین لاینهای گندم از نظر شاخص های تحمل تنش اسمزی در سیستم ماسه کشت………………………………………..55
جدول 3-5: درصد کاهش میانگین صفات لاینهای گندم دوروم در اثر تنش کم آبی در سیستم ماسه کشت…………………………………………..58
جدول 3-6: ماتریس ضرایب عاملها بعد از چرخش واریماکس برای صفات مورفولوژی در گندم دوروم در سطح شاهد سیستم ماسه کشت.69
جدول 3-7: ماتریس ضرایب عاملها بعد از چرخش واریماکس برای صفات مورفولوژی در گندم دوروم در تنش 40 درصد در سیستم ماسه کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول 3-8: ماتریس ضرایب عامل ها بعد از چرخش واریماکس برای صفات مورفولوژی در گندم دوروم در تنش 60 درصد در سیستم ماسه کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
جدول 3-9: ماتریس ضرایب عامل ها بعد از چرخش واریماکس برای صفات فیزیولوژی در گندم دوروم در سطح شاهد در سیستم ماسه کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
جدول 3-10: ماتریس ضرایب عامل ها بعد از چرخش واریماکس برای صفات مورفولوژی در گندم دوروم در تنش 40 درصد در سیستم ماسه کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول 3-11: ماتریس ضرایب عامل ها بعد از چرخش واریماکس برای صفات فیزیولوژی در گندم دوروم در تنش 60 درصد در سیستم ماسه کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول 3-12: تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک مورد مطالعه درشرایط آبکشت………………………………………………………………………………….76
جدول 3-13: تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک مورد مطالعه درشرایط آبکشت…………………………………………………………………………………..76
جدول 3-14: تجزیه واریانس شاخص های مقاومت به تنش خشکی در ارقام گندم دوروم در شرایط آبکشت…………………………………………..77
جدول 3-15: مقایسه میانگین سطوح تنش اسمزی از نظر صفت کلروفیلb در سیستم آب کشت…………………………………………………………..86
جدول3-16: مقایسه میانگین لاینهای گندم دوروم از نظر شاخص TI اندام هوایی در شرایط تنش اسمزی در سیستم آب کشت…………….89
جدول 3-17: درصد کاهش میانگین صفات لاینهای گندم دوروم در اثر تنش کم آبی در سیستم آب کشت…………………………………………..91

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-18: ماتریس ضرایب عاملها بعد از چرخش واریماکس برای صفات مورفوفیزیولوژی در گندم دوروم در سطح شاهد در سیستم آب کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول 3-19: ماتریس ضرایب عاملها بعد از چرخش واریماکس برای صفات مورفوفیزیولوژی در گندم دوروم در تنش 4- بار در سیستم آب کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
جدول 3-20: ماتریس ضرایب عاملها بعد از چرخش واریماکس برای صفات مورفوفیزیولوژی در گندم دوروم در تنش 8- بار در سیستم آب کشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
جدول 3-21: ضرایب رگرسیون بین صفات مورفوفیزیولوژی و نشانگرهای RAPD در سطح شاهد سیستم ماسهکشت…………………………109
جدول 3-22: ضرایب رگرسیون بین صفات مورفوفیزیولوژی و نشانگرهای RAPD در سطح تنش 40 درصد سیستم ماسه کشت………….111
جدول 3-23: ضرایب رگرسیون بین صفات مورفوفیزیولوژی و نشانگرهای RAPD در سطح تنش 60 درصد سیستم ماسه کشت………….113
جدول 3-24: ضرایب رگرسیون بین صفات مورفوفیزیولوژی و نشانگرهای RAPD در سطح شاهد سیستم آبکشت…………………………..115
جدول3-25- ضرایب رگرسیون بین صفات مورفوفیزیولوژی و نشانگرهای RAPD در سطح تنش 4- بار سیستم آبکشت………………….117
جدول 3-26- ضرایب رگرسیون بین صفات مورفوفیزیولوژی و نشانگرهای RAPD در سطح تنش 8- بار سیستم آبکشت…………………119
شماره و عنوان شکلفهرست شکلها صفحه شکل3-1- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول ریشه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………………..43
شکل 3-2- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول اندام هوایی در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماس