گی برای عناصر بالقوه سمی در خاکهای منطقه………………………………………………………………………………………………………………………..130
جدول4-8- نتایج محاسبه ضریب زمین انباشت داده‌های خاک سطحی……………………………..133
جدول4-9-نتایج حاصل از محاسبه شاخص بار آلودگی……………………………………………………….144
جدول4-10-کیفیت نمونه‌های خاک……………………………………………………………………………………145
جدول 4-11-مقادیر SPI بدست آمده در خاکهای منطقه…………………………………………………148
جدول 4-12- غلظت فلزهای مورد مطالعه در نمونه‌های خاک زیر سطحی (ppm)…………149
جدول4-13-ضرایب همبستگی بین متغیرهای خاک زیر سطحی………………………………………151
جدول4-14-نتایج انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌های خاک زیر سطحی………………………..152
جدول4-15-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله
اول روش تفکیک شیمیایی BCR…………………………………………………………………………………………157
جدول4-16-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله دوم روش تفکیک شیمیایی BCR………………………………………………………………………………………..160
جدول4-17-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله سوم روش تفکیک شیمیایی BCR……………………………………………………………………………………….163
جدول4-18-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله چهارم روش تفکیک شیمیایی BCR…………………………………………………………………………………….166
جدول4-19- نتایج محاسبه ضریب تحرک عناصر سنگین در خاکهای مورد مطالعه و غبار فیلتر………………………………………………………………………………………………………………………………………..170

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1-اثرهای زیست محیطی ذوب فلزات…………………………………………………………………………17
شکل1-2-طرح شماتیک انتقال عناصر سمناک در زیست بوم سامانه…………………………………..37
شکل2-1-نمایی از کارخانه ذوب خاتون آباد…………………………………………………………………………..50
شکل2-2-نقشه گلباد منطقه برحسب بردار وزش باد…………………………………………………………….52
شکل2-3-نقشه زمین شناسی 1:100000منطقه…………………………………………………………………..54
شکل3-4-نمونه‌برداری عمقی. نمونه‌ها از هر افق خاک و توسط هریک از سه روش نشان داده شده برداشته می‌شوند……………………………………………………………………………………………………………….67
شکل3-5-نمایی از نمونه‌های خاک برداشته شده…………………………………………………………………..71
شکل3-6-نمونه خاک کشاورزی منطقه………………………………………………………………………………….72
شکل3-7-موقعیت ایستگاههای نمونه‌برداری از خاک مرتعی…………………………………………………73
شکل3-8-نمایی ازانجام مرحله چهارم BCR بر روی نمونه‌های موجود………………………………78
شکل4-1- هیدرومتری نمونه‌های خاک…………………………………………………………………………………106
شکل4-2- بافت خاک سطحی با استفاده از طبقه بندی شپرد (Shepard, 1954)……….107
شکل4-3 مقایسه میانگین عناصر سمّی سنگین نسبت به غلظت رایج آنها در خاکهای ماسه‌ای غیر آلوده………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل4-4-توزیع مکانی غلظت عناصر در خاکهای سطحی: (1)مس؛ (2)آرسنیک؛ (3)سرب؛ (4)روی؛ (5)کادمیم؛ (6)مولیبدن؛ (7)آنتیموان؛ (8)بیسموت؛ (9)منگنز؛ (10)نیکل؛ (11)کرم
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
شکل4-5-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی نمودار سه بعدی مؤلفه‌های اصلی در حالت چرخش واریماکس براساس غلظت کل عناصر در نمونه‌های خاک……………………………..127
شکل 4-6- نتیجه انجام رده بندی خوشه‌ای به روش سلسله مراتبی بر روی داده‌های خاک سطحی…………………………………………………………………………………………………………………………………….128
شکل7-4-نتایج محاسبه شاخص بهنجار شده غنی شدگی برای عناصر بالقوه سمی در خاکهای منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل8-4- نتایج محاسبه ضریب زمین انباشت داده‌های خاک سطح…………………………………134
شکل4-9-توزیع مکانی ضرایب زمین انباشت در خاکهای سطحی منطقه.الف) مس؛ ب) آرسنیک؛ ج) سرب؛ د) روی؛ ذ) کادمیم؛ ر) مولیبدن؛ز) بیسموت؛ ژ) گوگرد؛ ه)آنتیموان………………………………………………………………………………………………………………………………..135
شکل4-10-توزیع مکانی مقادیرSPI در نمونه‌های خاک سطحی……………………………………….147
شکل4-11-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی نمودار سه بعدی مؤلفه‌های اصلی در حالت چرخش واریماکس براساس غلظت کل عناصر در نمونه‌های خاک زیر سطحی………….153
شکل4-12- نتیجه انجام رده بندی خوشه‌ای به روش سلسله مراتبی بر روی داده‌های خاک زیر سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………154
شکل4-13-نتایج انجام استخراج ترتیبی بر روی نمونه‌های خاک و غبار فیلتر…………………..156
شکل 4-14-نتایج حاصل از انجام آزمونPCA بر روی نمودار سه بعدی مؤلفه‌های اصلی در چرخش واریماکس بر اساس غلظت عناصر سمناک در مرحله اول استخراج گزینشی…………158
شکل 4-15 روابط زمین شیمیایی عناصر سمناک در مرحله اول روش BCR با استفاده از آزمون آنالیز خوشه‌ای……………………………………………………………………………………………………………..159
شکل 4-16-نتایج حاصل از انجام آزمونPCA بر روی نمودار سه بعدی مؤلفه‌های اصلی در چرخش واریماکس بر اساس غلظت عناصر سمناک در مرحله دوم استخراج گزینشی…………161
شکل 4-17 روابط زمین شیمیایی عناصر سمناک در مرحله دوم روش BCR با استفاده از آزمون آنالیز خوشه‌ای………………………………………………………………………………………………………………162
شکل 4-18-نتایج حاصل از انجام آزمونPCA بر روی نمودار سه بعدی مؤلفه‌های اصلی در چرخش واریماکس بر اساس غلظت عناصر سمناک در مرحله سوم استخراج گزینشی………..164
شکل 4-19 روابط زمین شیمیایی عناصر سمناک در مرحله سوم روش BCR با استفاده از آزمون آنالیز خوشه‌ای………………………………………………………………………………………………………………165
شکل 4-20-نتایج حاصل از انجام آزمونPCA بر روی نمودار سه بعدی مؤلفه‌های اصلی در چرخش واریماکس ب