لیل اسنادی ……………………………………………………………………………………………………………121
3-6-2. تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..121
3-6-3. پیمایش……………………………………………………………………………………………………………………..121
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………….122
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1. بررسی سؤال اول پژوهش ………………………………………………………………………………………………………125
4-2. بررسی سؤال دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………126
4-3. بررسی سؤال سوم پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..132
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. نتایج بررسی سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..162
5-1-1. نتایج بررسی سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………..162
5-1-2. نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………..164
5-1-3. نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش ………………………………………………………………………………….165
5-2. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته های پژوهش …………………………………………………………………173
5-3. عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………….174
5-4. محدودیت های علمی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..175
فهرست منابع
الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….176

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….187
پیوست
پیوست شماره 1 …………………………………………………………………………………………………………………….189
پیوست شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………………….191
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2- 1. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ……………………………………………………………………….62
جدول شماره 3-1. توزیع جامعه دبیران دوره متوسطه شهر قم به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت …………116
جدول شماره 3-2. توزیع نمونه دبیران دوره متوسطه شهر قم به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت ………….117
جدول شماره 3-3. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………118
جدول شماره 3-4. ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد پرسشنامه ……………………………………………………120
جدول شماره 4-1. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ………………………………125
جدول شماره 4-2. تحلیل اهداف مصوب دوره متوسطه به لحاظ میزان توجه به فرهنگ ایثار و شهادت …..127
جدول شماره 4-3. توزیع فراوانی و درصد توجه به فرهنگ ایثار و شهادت به تفکیک اهداف مصوب دوره متوسطه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
جدول شماره 4-4. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک جنسیت ………………………………………………….133
جدول شماره 4-5. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس ………………………………………….134
جدول شماره 4-6. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی …………………………………………135
جدول شماره 4-7. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات ………………………………………136
جدول شماره 4-8 . توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ………………………………………..137
جدول شماره 4-9. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای آموزشی ……………..138
جدول شماره 4-10. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 = m) ………………..140
جدول شماره 4-11. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای پژوهشی …………..141
جدول شماره 4-12. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 = m) ………………..143
جدول شماره 4-13. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای فرهنگی …………….144
جدول شماره 4-14. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 = m) ………………..146
جدول شماره 4-15. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای هنری ……………….147
جدول شماره 4-16. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی (3 = m) ………………..149
جدول شماره 4-17. رتبه بندی میانگین میزان تأثیر راهکارهای چهارگانه بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس ………………………………………………………………………………………………………………………..150
جدول شماره 4-18. خلاصه اطلاعات آزمون فریدمن ………………………………………………………………………..150
جدول شماره 4-19. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار سؤال ها به تفکیک جنسیت ………………………152
جدول شماره 4-20. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس ……………………………………………………………….152
جدول شماره 4-21. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر سابقه تدریس ……………………………………………………153
جدول شماره 4-22. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر رشته تحصیلی …………………………………………………..154
جدول شماره 4-23. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر سطح تحصیلات ……………………………………………….155
جدول شماره 4-24. نتایج تحلیل واریانس برای متغیر ناحیه آموزشی …………………………………………………..156
جدول شماره 4-25. نتایج تحلیل واریانس چند راهه میزان تأثیر هر یک از راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………..157
جدول شماره 4-26. آزمون زوجی مقایسه میانگین راهکارهای چهارگانه بر حسب جنسی