ه ………………………………………………………………………………………………………………..58
شکل (4-1):هیستوگرام توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ………………………………………………………………….. 69
شکل (4-2):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………… 70
شکل (4-3):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ……………………………………………………………………… 71
شکل (4-4):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه …………………………………………………………….. 72
شکل (4-5):توزیع فراوانی ‌ پاسخگویان بر حسب اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر …………………………….. 72
شکل (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و نهی …………………………………….. 75
شکل (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ………….. 76
شکل (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف …………..79
شکل (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………. 80
شکل (4-10): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ……..82
شکل (4-11): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………. 84
شکل (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرایط پیرامونی امر و نهی نهی جهت اثربخشی امر به
معروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
شکل (4-13): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی
امر به معروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
شکل (4-14): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتقادات مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی …………………….91
شکل (4-15): شاخص‌های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………… 93
شکل (4-16): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آسیبهای معرفتی …………………………………………………………… 95
شکل (4-17): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آسیبهای روشی ……………………………………………………………… 97
شکل (4-18):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و مقبولیت آمر و ناهی . 101
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (4-19):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نوع الفاظ آمر و ناهی …… 104
شکل (4-20):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه بیان امر و نهی…….. 105
شکل (4-21):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و خصوصیات آمر و ناهی…. 106
شکل (4-22):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و اعتقادات مخاطب امر
و نهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
شکل (4-23):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه عملکرد نیروهای
مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………………………………………………………. 108
شکل (4-246):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و شرایط پیرامونی امر و
نهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
شکل (4-25):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و روش های عملی امر
و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
شکل (4-26) :نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و تربیت مخاطب امر
و نهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
شکل (4-27): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب از اولویتهای جامعه خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
شکل (4-28): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصی است و از حیطه
امر و نهی خارج است …………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل (4-29): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشیدن
کامل مو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
شکل (4-30): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت
با زور نمیشود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
شکل (4-31): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه وضعیت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهی
ضرورتی ندارد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
شکل (4-32): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب سبب پوشیدن زیباییها و بالا رفتن سن ازدواج
میشود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
شکل (4-33): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه باید پذیرفت همه چیز در حال تغییر است بعد از 1400
سال نوع پوشش تغییر میکند ………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
شکل (4-34): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب
نبوده و توصیه است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
شکل (4-35): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه دستوری بر حجاب دخترها در قرآن نیامده ……………… 121
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (4-36): توزیع