……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-2-2- کشت در آب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-3- اعمال تیمارها در سیستم هیدروپونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-3-1- اعمال تنش در سیستم آبکشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-3-2- اعمال تنش در سیستم ماسهکشت …………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-4- اندازهگیری صفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-4-1- اندازهگیری صفات مورفولوژیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-4-2- اندازهگیری صفات فیزیولوژیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-4-2-1- اندازهگیری فلورسانس و مقدار کلروفیل …………………………………………………………………………………………………………………………34
2-4-2-2- اندازهگیری پرولین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-4-2-3- اندازهگیری قند محلول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-4-2-4- اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی ………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-4-3- اندازهگیری شاخصهای تحمل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-5- تجزیه و تحلیل دادههای کمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-6- صفات مولکولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
فصل سوم: نتایج و بحث
3-1- تنش کمآبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1- تجزیه واریانس دادههای ماسه کشت …………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-1-2- مقایسه میانگین صفات در سیستم ماسه کشت ماسه کشت ………………………………………………………………………………………………….41
3-1-2-1- مقایسه میانگین صفات مورفولوژی در سیستم ماسهکشت ……………………………………………………………………………………………….41

3-1-2-2- مقایسه میانگین صفات فیزیولوژی در سیستم ماسهکشت ………………………………………………………………………………………………..47
3-1-2-3- مقایسه میانگین شاخصهای مقاومت در سیستم ماسهکشت ……………………………………………………………………………………………54
3-1-2-3-1- تجزیهی خوشه ای لاینهای مورد مطالعه بر اساس شاخصها در سیستم ماسهکشت……………………………………………………..55
3-1-3- تاثیر خشکی روی صفات مورد مطالعه در سیستم ماسه کشت ………………………………………………………………………………………………57
3-1-4- تجزیه خوشهای لاینهای مورد مطالعه بر اساس صفات مورفوفیزیولوژی در سیستم ماسهکشت……………………………………………….58
3-1-5- تجزیه به عاملها برای صفات مورفوفیزیولوژی در سیستم ماسهکشت……………………………………………………………………………………68
3-1-5-1- تجزیه به عاملها برای صفات مورفولوژی در سیستم ماسهکشت ……………………………………………………………………………………..68
3-1-5-2- تجزیه به عاملها برای صفات فیزیولوژی در سیستم ماسهکشت ………………………………………………………………………………………70
3-1-6- تجزیه واریانس دادههای آبکشت………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-1-7- مقایسه میانگین دادههای آبکشت……………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-1-7-1- مقایسه میانگین صفات مورفولوژی در سیستم آبکشت……………………………………………………………………………………………………77
3-1-7-2- مقایسه میانگین صفات فیزیولوژی در سیستم آبکشت…………………………………………………………………………………………………….82
3-1-7-3- مقایسه میانگین شاخصهای مقاومت در سیستم آبکشت………………………………………………………………………………………………….87
3-1-7-3-1- تجزیه خوشهای لاینهای مورد مطالعه بر اساس شاخصها در سیستم آبکشت…………………………………………………………….89
3-1-8- تاثیر خشکی روی صفات مورد مطالعه در سیستم آب کشت …………………………………………………………………………………………………91
3-1-9 – تجزیه خوشهای ارقام مورد مطالعه بر اساس صفات مورفوفیزیولوژی در سیستم آبکشت ………………………………………………………92
3-1-10- تجزیه به عاملها برای صفات مورفوفیزیولوژی در سیستم آبکشت …………………………………………………………………………………..98
3-2- تجزیه مولکولی RAPD ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
3-2-6- رابطه بین دادههای مولکولی و صفات مورفوفیزیولوژی ……………………………………………………………………………………………………..102
3-2-6-1- رابطه بین دادههای مولکولی و صفات مورفوفیزیولوژی در سیستم ماسهکشت ………………………………………………………………..103
3-2-6-2- رابطه بین دادههای مولکولی و صفات