واقعی بود و هر حرکتی توسط او، مدیریت و هدایت می شد برای مثال سیاست قیمت گذاری، فروش محصولات جدید، پشتیبانی از محصولات قبلی و امکان صادارات در اختیار کامل شرکت اروپایی قرار گرفت و این لحظه به لحظه بیشتر می شد. نمونه های واقعی مختلفی در ایران وجود دارد که پس از تعطیلی واحد تحقیق و توسعه پذیرش پیشنهادات اغواکننده رقیب کل شرکت ها رفته رفته تعطیل شدند. (فدائی منش،کومار، 1386، صص 21،22).
تحقیقات عاملی است که علاوه بر توانمند سازی سازمان در جذب و هضم تکنولوژی، امکان ارزیابی یافته ها را به سازمان می دهد به عبارت دیگر چنانچه مطالعات و تحقیقات مناسب پیش از انتقال تکنولوژی در خصوص موضوع صورت پذیرد کارایی و اثر بخشی این حرکت چندین برابر خواهد شد. در واقع تنها راه بقای هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه مداوم است. (فدائی منش،کومار، 1386، ص23).
تحقیق و پژوهش و وجود واحدی به نام مدیریت پژوهش در شرکت ملی حفاری ضروری است چون می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان باشد و شرکت تنها زمانی پایدار است که تحقیق و پژوهش در آن نهادینه شده باشد.
سوالات تحقیق
در این پژوهش مجموعه ای از پرسشها به شرح زیر مرتبط می باشد:
1- مسائل و آسیب های مربوط به نیاز سنجی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
2- مسائل و آسیب های مربوط به برنامه ریزی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
3- مسائل و آسیب های مربوط به فرهنگ سازمانی درارتباط با پژوهش در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
4- مسائل و آسیب های مربوط به سازمان دهی پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند؟
5- مسائل و آسیب های مربوط به تامین منابع پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
6- مسائل و آسیب های مربوط به حمایت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
7- مسائل و آسیب های مربوط به نحوه استفاده از نتایج در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
8- مسائل و آسیب های مربوط به به نحوه نظارت پژوهشی در شرکت ملی حفاری ایران کدامند ؟
تعریف متغییر های پژوهش
مدیریت پژوهشی
تعریف نظری: “فرآیند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل موثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرآیند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیانگذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.” (نواز شریف، 1367).
تعریف عملیاتی: مدیریت پژوهشی در این پژوهش نیازسنجی پژوهشی،برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی، نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش و سازمان دهی پژوهشی را شامل می شود.
آسیب شناسی
تعریف نظری: عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمیها در ارگانیسم(واحدچوکده،1384،ص8).
مشکلات و آسیب های موجود در یک نظام مد نظر قرار می گیرد. و جنبه های معین و خاصی از یک موسسه , سازمان یا نظام را به منظور کشف مسائل عمده و راه حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می دهد(فتحی واجارگاه، 1385، صص13،14).
تعریف عملیاتی: هر نوع مشکلی که در ارتباط با این مولفه ها (نیازسنجی پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی،نحوه نظارت پژوهشی، نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش، سازمان دهی پژوهشی) می باشد.
نیاز سنجی پژوهشی
تعریف نظری: به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی اشاره می کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص موثر منابع فراهم آید. (فتحی واجارگاه،1385، ص5).
تعریف عملیاتی: با استفاده از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات نیاز سنجی پژوهشی همچون(انجام نیازسنجی پژوهشی در سازمان، فراخوان ها در سازمان بر اساس مطالعات و نیازهای پژوهشی، هماهنگی بین طرحهای پژوهشی مختلف، اعتقاد و باور به وجود و لزوم نیازسنجی در سازمان، پروژه تحقیقاتی متناسب با نیاز سازمان، تاکید بر مشارکت کلیه گروه ها جهت سنجش نیازهای پژوهشی) مشخص می گردد.
برنامه ریزی پژوهشی
تعریف نظری: فرایندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت به طور جزیی تعریف و تصریح می شود ( فتحی واجارگاه، 1385، ص19).
تعریف عملیاتی: با استفاده از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات برنامه ریزی پژوهشی همچون(انجام برنامه ریزی پژوهشی در سازمان، برنامه ریزی پژوهشی متناسب با اهداف سازمان، تخصیص بودجه متناسب با تحقیقات در سازمان، اختصاص تجهیزات و امکانات پژوهشی در ارتباط با پژوهش، نیروی انسانی متخصص متناسب با تحقیقات و پژوهش، ساختار اداری مناسبی برای توسعه و اجرای طرح و استفاده ی بهینه از نتایج آن، تشخیص مسئولیتها و اختیارات به نحو مناسبی در بخش پژوهش و فناوری،طراحی و تعریف فرایندهای بخش پژوهش و فناوری به درستی،رعایت برنامه زمانبندی پروژه ) مشخص می گردد.
فرهنگ سازمانی
تعریف نظری: عبارت است از ارزشهای مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و موسسات تحقیقاتی است به نظر می رسد که در سازمانها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،1380، ص509).
تعریف عملیاتی: با استفاده از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با فرهنگ سازمانی است همچون (وجود روح علمی در ارتباط با پژوهش در سازمان،توجه به ترویج فرهنگ پژوهشگری در سازمان،توجه به اهداف علمی و پژوهشی در سازمان،توجه به مسائل اداری – مالی بیشتر از علمی- پژوهشی، قدردانی از طرحهای پژوهشی موفق در سازمان، بهره گیری از خلاقیت متخصصان در سازمان، امکان بهره برداری از خلاقیت و ابداع در محیط کاری، وجود ارتباط قوی و جلسات هم اندیشی بین محققان، سیاست گذاران و مجریان و کاربران،سازمان مشوق کیفیت برتر کارهای تحقیق و توسعه، میزان تحقیقات انجام شده با هدف شناسایی و بهبود فرهنگ سازمانی، توجه به ایجاد و توسعه فرهنگ پژوهش در سازمان، وجود ارتباط تزدیک، تنگاتنگ و مستمر بین محققان و مجریان)مشخص می گردد.
سازمان دهی پژوهشی
تعریف نظری: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد واحدها و گروههای کاری و هماهنگی میان آنها به منظور کسب اهداف صورت می گیرد. یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازمان دهی است عدم توجه به ویژگیهای این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن در موسسات شده است. در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیتهای این واحد تعیین کننده است. نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(عطافر،آنالویی،1380، ص 507).
تعریف عملیاتی: با استفاده از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات سازمان دهی پژوهشی همچون (سازمان یافته و منظم بودن فعالیتهای امور پژوهشی، وجود ارتباط موثر میان واحد پژوهش و بخش تولید، هماهنگی میان واحد پژوهش و سایر واحدهای سازمان، تقسیم وظایف و مسئولیتهای پژوهشی میان افراد و واحدها) مشخص می گردد.
منابع پژوهشی
تعریف نظری:منابع از جمله مهمترین ارکان هر پژوهشی محسوب می شود و دسترسی به انواع منابع از جمله مقالات، کتابهای مرجع، آموزشها و دوره های تخصصی، منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی(همکاران،مشاوران فنی،دانشجویان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسی در تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی دارد(بلاند،1376).
تعریف عملیاتی: با استفاده از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با منابع پژوهشی همچون(استفاده از مدیران دارای بینش علمی و پژوهشی در سطح مدیریت،گنجاندن دوره های مدیریت پژوهش برای مدیران و تصمیم گیران، جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی در حوزه های که فاقد اولویت و اهمیت، توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر جهت پژوهش، کارکنان پژوهش و فناوری واجد شرایط لازم، رعایت جدول هزینه های پروژه در سازمان، وجود منابع تجهیزاتی متناسب با پژوهش، توجه به تامین اطلاعات پژوهشی، وجود منابع مالی متناسب با پژوهش، وجود منابع کالبدی(فضا) متناسب با پژوهش، وجود منابع انسانی متناسب با پژوهش در سازمان) مشخص می گردد.
حمایت