تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-87 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-88 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-89 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو -کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-90 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-91 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-92 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-93 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-38 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-39 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-40 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-41 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-42 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-43 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-44 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-45 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-46 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-47 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1384
4-94 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1385
4-95 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-96 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-97 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1385
4-98 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-99 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-100 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-101 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-102 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-103 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-104 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل وبعد از احتساب -سال 1385
4-105 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-106 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-107 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-108 جدول آزمونهای نرمالیته برای متعیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1385
4-109 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-110 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-111 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1385
4-48 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-49 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-50 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-51 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-52 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-53 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-54 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-55 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-56 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
4-57 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1385
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه -بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن -سال 1380
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه -بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن -سال 1381
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه -بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن -سال 1382
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه -بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن -سال 1383
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه -بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن -سال 1384
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه -بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن -سال 1385
فهرست جداول
شماره عنـــــــــــــوان
1-1 افشای تعهدات‌قراردادی…………………………………………………………………………55
1-2 اطلاعات مربوط به شرکت های مورد بررسی در ارتباط با تامین مالی خارج از ترازنامه104
1-3 خلاصه نتایج حاصل از آزمون‌های آماری بین سالهای 1380-1385 ………………………………………….135
فهرست شکلها
شماره عنـــــــــــــوان صفحه
1-1 انرون چگونه از شرکتها با اهداف خاص برای تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده
می کرد ………………………..39

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه که نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکتها به حساب می آیند1 . یکی از بزرگترین چالش های شرکتها برای ادامه فعالیتشان کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است که شرکتها را به انتخاب و تعیین روشهای تامین مالی کوتاه مدت یا بلند مدت به طرق مختلف ترغیب و تشویق می کند2. تصمیم گیریهای مربوط به تامین مالی توسط شرکتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمایه وهمچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد در نتــــیجه یک شرکت می تواند از طریق تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است، منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها ومنابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار می باشد.3
با بوجود آمدن نوآوریهای مالی عمده ای که در دهه 1980 شکل گرفت شرکتها به روشهای نوینی از تامین مالی روی آوردند که نیازهای مالی خود را نه از طریق روشهای متداول و رایج بلکه از طریق روشهای تازه ودر مواری ابتکاری برآورده کردند که این مسئله منجر به پیدایش بحث های نوین در چگونگی ثبت وارائه این نوع از تامین مالی توسط شرکتها در گزارشهای مالی و در نشریات تخصصی حرفه حسابداری شد4. در این پژوهش تلاش می شود ماهیت و روشهای تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین به اختصار دلائل استفاده توسط شرکتها و در نهایت بررسی امکان تشخیص استفاده از این نوع تامین مالی در شرکتها