انلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کاربرد دانش: به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرایند سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمانی نتواند به راحتی شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
سرمایه: ثروتی است مولد، یا منبعی که شخص می تواند جهت ایحاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کاربرد (وگت، 1993: 2؛ به نقل از ساعی مهر؛ 1383).
سرمایه اجتماعی: بیکر (1990) اظهار می دارد که سرمایه اجتماعی منبعی است که افراد از ساختارهای اجتماعی مشخص بدست می آورند و از آن برای تعقیب منافع شان استفاده می کنند. از دیدگاه سازمانی ناهاپیت و گوشال (1998) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند.

ابعاد سرمایه اجتماعی: ناهاپیت و گوشال (1998)، با رویکرد سازمانی جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند: ساختاری، رابطه ای و شناختی که اگرچه این سه بعد را می توان به صورت جداگانه تحلیل کرد، لکن در حقیقت بسیاری از آنها روابط متقابل زیادی باهم دارند (ص 251).
بعد ساختاری: اشاره به ارتباطهای بین افراد دارد – یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید (برت18، 1992).
بعد شناختی: به منابعی اشاره دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیر و تفسیرها و نظام های معانی مشترک در میان گروه ها هستند (سیکورل19، 1973).
بعد رابطهای: نوعی روابط شخصی را توصیف میکند که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات خود برقرار میکنند (گراتوتر20، 1992).
فصل دوم
مبانی نظری و تجربی تحقیق
2-1) مقدمه
سازمان های موفق آنهایی هستند که دانش جدید را در سطح گسترده ای از سازمان توزیع کرده و آن را به سرعت در فناوری ها و محصولات جدید به کار گیرند. این فرایند منجر به خلاقیت و نوآوری و توسعه برتری رقابتی خواهد شد. مدیران نوآوری را به عنوان بزرگترین نتیجه و حاصل به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها می دانند. مدیریت دانش، به بهره برداری و توسعه سرمایه های دانش یک سازمان، به منظور پیشبرد اهداف سازمان ها مربوط می شود. سازمان هایی در مدیریت دانش موفق می شوند که دانش را به عنوان سرمایه در نظر گیرند و ارزشها و نرم افزارهای سازمانی که از ایجاد و انتشار دانش پشتیبانی می کند را توسعه دهند. سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که تنها راه پیشرفت تواناییهای اصلی و کسب برتری در جهان پر رقابت امروز، مدیریت دانش است. در این فصل به تشریح مبانی نظری پژوهش شامل(دانش، طبقه بندی و ابعاد دانش، تعاریف مدیرت دانش، دیدگاه های در مورد مدیریت دانش، سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها، مراحل توسعه مدیریت دانش، مکاتب مدیریت دانش… و سپس سرمایه اجتماعی: سرمایه و اشکال آن، تعاریف سرمایه اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی، تاریخچه سرمایه اجتماعی، تئوری پردازان سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و…..)، سپس پیشینه پژوهش (پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور) بررسی می شود.و در آخر جمع یندی و بررسی محیط پژوهش انجام می شود.
2-2)مبانی نظری پژوهش
2-2-1)دانش
قبل از پرداختن به موضوع دانش ابتدا لازم است که چندین واژه تعریف شود.
1) داده21: داده ها منبع حیاتی به شمار می روند که با بهره برداری صحیح از آنها می توان داده ها را به اطلاعات بامعنی تبدیل نمود. داده ها نقاط بی معنی در فضا و زمان هستند که هیچ گونه اشارهای به فضا و زمان ندارند. از نظر فلمینگ22 (1998) مجموعه ای از داده ها، اطلاعات را نمی سازند، زیرا در این مجموعه داده ها با یکدیگر هیچ گونه رابطه ای ندارند. برای اینکه بتوان از مجموعه داده ها اطلاعات را نتیجه گرفت باید رابطه بین داده های مختلف را درک کرد. در واقع اطلاعات از درک ارتباط بین قطعات مختلف داده ها حاصل می شود. اطلاعات ماهیت ایستا و خطی دارند. داده ها حقایق خام هستند و زمانی که سازماندهی شوند تبدیل به اطلاعات می شوند. داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. در حقیقت، داده ها حقایق خام هستند. داده ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل، واحد و منسجمی هستند.
2) اطلاعات23: داده ها از طریق برخی فرایندهای تعامل انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان اطلاعات معنا می یابند. از نظر فلمینگ (1998) اطلاعات در حقیقت داده های خلاصه شده را در بر می گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند.دانشی که مفهومی در بر نداشته باشد اطلاعات خواهد بود و اطلاعات زمانی به دانش تبدیل می گردد که توسط اشخاص تفسیر گردیده، با عقاید و تعهدات آنها آمیخته شده و به آن مفهوم داده شود. تقاضا برای دانش به نوبه خود و تقاضا برای افزایش دخیره دانش و توزیع آن منجر می گردد (علامه و کابلی، 1385).
2-2-2)طبقه بندی و ابعاد دانش