خلاقی مدیران و متغیر های جمعیت شناختی
8- تعیین رابطه تعهد سازمانی کارکنان و متغیر های جمعیت شناختی
1-4- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق
سوال اصلی تحقیق :
آیا بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق :
1 – آیا بین بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد؟
2 – آیا بین بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد؟
3 – آیا بین بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد؟
4 – آیا بین بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد؟
5 – آیا بین بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد؟
6 – آیا بین بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد؟
7 – آیا تعهد سازمانی کارکنان به تفکیک متغیر های جمعیت شناختی متفاوت است ؟
8 – آیا میزان درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران از دید کارکنان به تفکیک متغیر های جمعیت شناختی متفاوت است ؟
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق :
بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی تحقیق :
1- بین بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد .
2- بین بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد .
3- بین بعد فرد اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد .
4- بین بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد .
5- بین بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد هنجاری کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد .
6- بین بعد مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی مدیران و تعهد مستمر کارکنان رابطه معنی دارای وجود دارد .
7- تعهد سازمانی کارکنان به تفکیک متغیر های جمعیت شناختی متفاوت است .
8- میزان درک شاخص های رهبری اخلاقی مدیران از دید کارکنان به تفکیک متغیر های جمعیت شناختی متفاوت است .
1- 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق
الف) رهبری اخلاقی :
نشان دادن رفتار مناسب هنجاری از طریق فعالیت های فردی ‏، ارتباطات بین فردی و ترویج این قبیل رفتارها به پیروان از طریق ارتباطات دوطرفه ‏، تقویت و تصمیم گیری (راهداری شمالی، 1390: 31).
رهبری اخلاقی دارای دو بعد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی به شرح ذیل می باشد :
1- فرد اخلاقی : فردی که دارای صفات برگزیده مانند درستی ‏، صداقت ، عدالت و ….. می باشد و چیزهای درست انجام می دهد ‏، تصمیمات صحیح می گیرد و با دیگران خوب رفتار می کند (مک کان و هالت ، 2009 : 213 )
2- مدیر اخلاقی : تلاش های رهبر برای تاثیر بر رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی زیردستان را در بر می گیرد (براون و تروینو21 ، 2006 ) .
ب) تعهد سازمانی22 :
تعهد سازمانی عبارت است از درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان می باشد ( استیرز و پرنز23 ، 1983 : 288 ) . در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود :
1. اعتقاد قوی به اهداف و ارزشهای سازمان
2. تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان
3. آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان .
در این پژوهش تعریف عملیاتی متغیر تعهد سازمانی عبارت است از اینکه ، کارکنان سازمان تا چه اندازه تمایل به ماندن در سازمان دارند و خودشان را مدیون سازمان می دانند و به آن وفادارند.
در این پژوهش ابعاد تعهد سازمانی آلن و میر برای اندازه گیری تعهد سازمانی در نظر گرفته شده اند که شامل ابعاد زیر می باشند :
1) تعهد عاطفی24: تعهد سازمانی از نوع وابستگی عاطفی نسبت به سازمان است ( باک و واتسن،2002: 181) .
2) تعهد مستمر25: تمایل به انجام فعالیتهای مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان ( باک و واتسن،2002: 181) .
3) تعهد هنجاری26 : افراد در سازمان می مانند، چون احساس می کنند که نباید سازمان را ترک کنند ( باک و واتسن ، 2002 : 181 ) .
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
بررسی مقوله رهبری و به ویژه از نقطه نظر اخلاق و رفتار های بر مبنای اخلاقیات ، بخصوص در سازمانی همچون بانک که ارتباط بسیار نزدیکی با مسائل مالی و پولی دارد ، مساله ای مهم و ضروری به نظر می رسد . لذا در این فصل به بررسی مبانی نظری و ادبیات مفاهیم و متغییر های پژوهش خواهیم پرداخت که در این راستا در ابتدا جهت تبیین رهبری اخلاقی ابتدا تعاریف و مفاهیم مربوط به رهبری و سیر تحول تئوری های رهبری اشاره شده و سپس به تعریف رهبری اخلاقی و ویژگی ها ، ابعاد ، ضرورت ها ، سبک ها ، دیدگاه ها و نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان به عنوان متغیر مستقل در پژوهش بررسی شده و در انتها تئوری یادگیری اجتماعی و ارتباط آن با رهبری اخلاقی توضیح داده می شود ، در ادامه مروری بر مفاهیم ، تعاریف و انواع تعهد و تعهد سازمانی داشته و ضرورت ها ، دیدگاه ها ، مدل های ارائه شده ، عوامل موثر ، نتایج و پیامد های تعهد سازمانی بررسی می گردد. بعد از آن برخی از پژوهش و تحقیقات انجام گرفته در زمینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در داخل و خارج کشور در قالب پیشینه تحقیق ارائه گردیده و در پایان ضمن جمعبندی به معرفی مدل مفهومی تحقیق اشاره خواهد شد .
2- 1- مبانی نظری تحقیق