ف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود . پس سازمان ها و نهادها و ادارات در کنار تلاش در جهت افــزایش سطح سواد ، دانش و نیز میزان ســلامت و مهارت های فرد ، باید بسترهای مناسب ترفیع و ارتقاء و نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تشویق و تنبیه را در جهت افزایش رضایــت شغلی کارکنان با چشم انداز افزایــش بهره وری و سر انجام توسعه در دستور کار قرار دهد .
“رضایت شغلی پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و آثارآن در زندگی خصوصی افراد و خارج از سازمان نیز مشاهده می شود. رضایت شغلی ، شامل مجموع نگرش های مثبت فرد نسبت به شغلش بوده و به معنای دوست داشتن وظایف شغلی و شرایطی است که اشتغال در آن انجام می گیرد. ناگفته پیداست که کارکنان دارای رضایت شغلی بالا، ‌بارورتر هستند،‌ تعهد بیشتری به سازمان دارند ،‌ نگران کیفیت کارشان هستند و ماندگاری بیشتری در شغل خود دارند”(عربخوانی ، 17:1388).
رضایت شغلی پدیده ایست که می تواند شامل رضایت از ماهیت کار ، رضایت از مدیریت ، همکاران ، رضایت از حقوق و مزایا،‌ رضایت از هنجارهای سازمانی،‌ رضایت از شرایط فیزیکی کار ،‌ رضایت ازمیزان امنیت ابزار کار و رضایت از خدمات و امکانات رفاهی باشد .
تحقیقات انجام شده در زمینه رضایتمندی شغلی در ایران حاکی از آن است که عوامل متعددی چون جنسیت، تأهل ،نوع کار، عوامل انگیزشی ، دستمزد و … بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر گذارند. این در حالی است که برخی تحقیــقات بر ارتباط میان رضایت شـــــغلی و بهره وری تأکید دارند (خاکسار هرسینی،137:1378 ). تحقیقات خارجی به خوبی این ارتباط را به تصویر کشده اند. بنابراین، آمار منطقی و قابل اعتمادی که بتوان بر اساس آن میزان رضایتمندی شغلی را در میان کارمندان ادارات و سازمان های مختلف سنجید در دست نمی باشد وگویی اراده ای نیز در میان اغلب مسئولان و مدیران برای سنجش میزان رضایتمندی شاغلان، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی آنان و به کارگیری راهکارهای افزایش آن وجود ندارد. این موضوع می تواند ذهن هر جامعه شناس حوزه کار و شغل یا سازمان ها را به خود مشغول دارد و به سئوالی برای آغاز تحقیق بدل گردد. بنا بر این ، سنجش میزان رضایت شغلی و برآورد عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در نزد کارکنان روزنامه همشهری برآمده از چنین پیش زمینه ای است.
امروزه موئسسات فرهنگی وخدماتی همچون روزنامه همشهری ،میزان رضایت مشتری را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند واین روند همچنان در حال افزایش است. همچنین مشتری در رضایت اوچیزی است که به رقابت درسطح جهان برمی گردد. دستیابی به چنین حدی از رضایت شغلی مشتری ممکن نیست مگر درسایه یک سیستم کیفیت مناسب به طوری که مطمئن شویم برای نیازمندی ها وانتظارات همیشه متغیر مشتریان پاسخ دهی مناسبی از طرف سازمان وجود دارد.
کوشش های بهبود سازمان جهت افزایش اثر بخشی سازمان ،حل مشکلات وتطابق با محیط در حال تغییر وپویایی می باشد. بهبود سازمان جهت بهبود منابع انسانی می کوشد تا موقعیت هایی فراهم آورد که افراد موفق باشند وآگاهی ومشارکت ونفوذ دردیگران را افزایش دهند.
اهداف فردی وسازمانی هردو مدنظر بهبود سازمان است. تحول سازمان نوعی پاسخ برای تغییر ونوعی استراتژی پیچیده آموزشی برای تغییر باورها، نگرش ها وارزش ها وساختار سازمان به شمـار می آورد. به طوری که این عوامل بتواند خود را باتکنولوژی ها، بازارها وچالشهای جدید وهمینطور با سرعت تغییر در شرایط ومحیط بهتر تطبیق دهند.
شواهد و مطالعات گوناگون نشان می دهدکه نظام اداری ، مدیریتی موجود ایران پاسخگوی نیازهای متعدد نیست وکارمندان وظایف محوله را به خوبی انجام نمی دهند ، حتی به طور کلی دولت به فکر اصلاح ساختار نظام اداری کشور افتاده است . درکل بهره وری پرسنلی پایین است .ما دراین تحقیق می خواهیم ببینیم که چه عواملی باعث رضایت شغلی کارمندان روزنامه همشهری می شود وبا توجه به اینکه بسیاری از عوامل میزان رضایت شغلی کارکنان مادی است آیا مدیران می توانند کارکنان را درروزنامه همشهری از کار خود راضی کنند؟
بدین سان، متغیر وابسته ایـن تحقیق ( رضایت شغلی ) است که درصـدد بررسی متــــغیرهـای مستقل( عوامل فردی و اجتماعی) مؤثر بر این مسأله هستیم . پس در واقع در پژوهش به دنبال آن هستیم که :چـه عوامل اجتماعی بر مـیزان رضـایت شـغلی کارکنان روزنامه همشهری مؤثر است ؟
1-3: هدف های تحقیق
ارزش محتوایی هر پژوهش ، بستگی به اهداف و مقاصد پژوهنده یا پژوهندگان آن موضوع دارد . مهمتر آن که زمانی یک تحقیق علمی ارزشمند می شود که دست اندرکاران مسائل اجرائی به آن ها توجه کرده و به آن بها و ارزش دهند . در هر روی ، هدف اصلی در این پژوهش ، شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان روزنامه همشهری و به گونه ای غیر مستقیم معرفی و ارائه دستاوردهای این تحقیق به مسئولین امر جهت به کارگیری نتایج آن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های سازمانی است . ما در این پژوهش به دنبال اهداف دیگری نیز هستیم که در زیر به آنها اشاره می کنیم
1) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و ویژگی های فردی کارکنان
2) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان.
3) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و روابط سرپرست کارکنان
4) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و انتظارات شغلی کارکنان
5) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و کنترل بر کار کارکنان
6) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت توزیعی (حقوق ومزایا )کارکنان
7) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و روابط همکاران
1-4: ضرورت و اهمیت تحقیق
مهمترین عنصر تشکیل دهنده هر سازمان، انسان‌هایی هستند که بعنوان نیروهای فعال، موتور محرکه برای دستیابی به اهداف سازمان می‌باشند، بی گمان رضایت شغلی این نیروها نیز مهمترین عامل در چرخه سازوکار سازمان است، چرا که در صورت رضایت افراد از کار خود در جهت تامین نیازها و سلامت روحی و جسمی آن ها، سازمان نیز قادر خواهد بود با پویایی، حرکتی مداوم را به سوی رشد کمال و رسیدن به سطوح بالاتر از بهره‌وری بهینه در جهت اهداف اساسی و وجودی سازمان است. زمانی مدیران می‌توانند به رضایت شغلی افراد توجه کنند، و برنامه‌ریزی درست و دقیق نمایند که اولا: بدانند وضعیت فعلی افراد از حیث رضایت از کار( در ابعاد مختلف) در کجا قرار دارد؟ ثانیا: عوامل تاثیرگذاری بر شکل دهی این وضعیت کدامند؟ ثالثا: در صورت برقراری رضایت کاری افراد تاثیر آن بر روند فعالیت‌های اساسی سازمان چیست؟ دستیابی به شناخت واقعیت موجود ممکن نیست مگر با انجام پژوهشی علمی، دقیق، بی‌طرفانه و متکی بر نظرات و دیدگاههای کارکنان و واقعیات موجود درون سازمانی و برون‌ سازمانی.
شناخت رضایت شغلی کارکنان می تواند نقش مستقیمی در تحقق آرمان ها و اهداف بلند مدت و وظایف روزمره داشته باشد .پژوهش علمی در این زمینه نقش بسیار مهمی در شناسایی و تشخیص مشکلات دارد.هم چنین می تواند عوامل زیادی راکه ممکن است بعنوان عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در ذهن تصمیم سازان نقش بسته را مورد ارزیابی قراردهد وعوامل واقعی را معین سازد .
فلسفه وجودی بهبود سازمان، ایجاد تغییر با میل ورغبت وبدون اعمال زور در جهت بهبود بازسازی سازمان است. به تجربه دیده شده هرگاه افرادی به زور به کار وادار شده اند که با عقـــایدشان ناســــازگاری دارد با نتـــایجی عکس موقعی که خــــلاف این شرایط است مواجـــه می شویم.فلسفه وجودی سازمان،سامان بخشیدن به کارمندان بیمار وسالم ترکردن کارمندان سالم است. بنا براین بهبود سازمانی درواقع درجستجوی تغییر موفقیت آمیزی است که اعضای سازمان دربرداشتن گامهایی درآینده برای طولانی تر کردن اثر بخشی سازمان فعال تر ومطمئن تر شوند. بنابراین بهبود سازمان درتلاش برای یاری رساندن به سازمان ها واعضایشان از طریق موارد زیر است:
1-ایجاد جوی آزاد درسراسر سازمان برای حل مشکلات کارمندان وایجاد رضایت شغلی آنان
2-افزودن دانش وشایستگی برای ایجاد اقتدار رسمی در کارکنان در راستای ایجاد بهبود شغلی.
3-حرکت دادن تصمیم گیری در جهت نقاطی که اطلاعات مربوط دردسترس است.
4-ایجاد جو اعتماد به حداکثررساندن رضایت شغلی وهمکاری در میان کارمندان.
5-افزایش حس مالکیت سازمانی درمیان افراد بری حس مسئولیت بیشتر در کار.
6-اجازه دادن به افراد برای تمرین خود کنترلی وخود گردانی در کار.”(شروهون ودیگران، 65:1989).
ازطرفی با توجه به اینکه سازمان ها بدون