است میتوانند روابط حقوقی کارآمد و مطلوبی تنظیم کنند و جامعه نیز از این کارآمدی بهره میبرد.
2.1.2.3.5.1.2 کارایی اقتصادی
قواعد تکمیلی در صورتی‌که بر مبانی کارایی منعقد شوند، به شکل مناسبی نقصهای قرارداد را تکمیل میکنند. دو معیار اقتصادی وجود دارد که ابتنای قواعد تکمیلی بر پایه کارایی را توجیه میکند. نخست معیار کارایی پارتو26 که براساس آن قواعد تکمیلی مطلوب، وضعیت برخی را بدون لطمه زدن به شرایط دیگران بهبود میبخشند. دوم معیار کارایی کالدور هیکس27، قواعدی که رفاه جامعه را به حداکثر میرسانند، کارآمد میداند28.
این معیارها حقوق را مکلف میکند از تحمیل مسئولیت بر افرادی که بیشترین ارزش را برای آنان میشناسند خودداری کند29.