ی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
جدول (4- 36): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و خصوصیات
آمر و ناهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول (4- 37): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و اعتقادات
مخاطب امر و نهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول (4- 38): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه عملکرد
نیروهای مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………………………………………. 107
جدول (4- 39) : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و شرایط پیرامونی
امر و نهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (4- 40): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و روش های عملی
امر و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول (4- 41): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و تربیت مخاطب
امر و نهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول (4-42): خلاصه مدل در خروجی تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………….. 111
جدول (4-43): ضرایب رگرسیون متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………… 112
جدول (4-44): تحلیل واریانس برای آزمون معناداری شکل رگرسیونی (برآورد واریانس) ……………………… 112
جدول (4-45): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب از
اولویتهای جامعه خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………. 113
جدول (4-46): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصی است و
از حیطه امر و نهی خارج است …………………………………………………………………………………………………………………….. 114
جدول (4-47): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشیدن
کامل مو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
جدول (4-48): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ
کرامت با زور نمیشود ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
جدول (4-49): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه وضعیت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهی
ضرورتی ندارد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
جدول (4-50): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب سبب پوشیدن زیباییها و بالا رفتن سن
ازدواج میشود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
جدول (4-51): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه باید پذیرفت همه چیز در حال تغییر است
بعد از 1400 سال نوع پوشش تغییر میکند ………………………………………………………………………………………….. 119
جدول (4-52): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه
واجب نبوده و توصیه است …………………………………………………………………………………………………………………………. 120
جدول (4-53): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه دستوری بر حجاب دخترها در قرآن نیامده…… 121
جدول (4-54): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را
حفظ کنند بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل میل جنسی قوی شوند ………………………… 122
جدول (4-55): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب نسبی و عرفی است در هر زمان و مکان
نوع پوشش متفاوت است …………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
جدول (4-56): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب حق (اختیاری) است نه تکلیف(واجب)….124
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (4-57): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد،
اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود ……………………………………………………………………………………………………. 125
جدول(5-1): نتایج عوامل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب …………………………………………………………………… 128
جدول (5-2): نتایج آسیب های مطرح شده در حوزه امر به حجاب و نهی از کم حجابی …………………… 130
جدول(5-3) نتایج شبهات امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ………………………………………………… 131
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (2-1): مدل مباحث امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………….. 16
شکل (2 -2): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن ……………………………………………………………………………………. 32
شکل (2-3) مدل عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهی از منکر ………………………………………………………………………… 45
شکل (2-4) مدل زیر شاخه های مقبولیت ………………………………………………………………………………………………………. 46
شکل(2-5) مدل آسیب های معرفتی مطرح شده امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب………………….53
شکل (2- 6) مدل آسیب های مطرح شده مربوط به روش اجرای امر به معروف و نهی از منکر ……………………54
شکل (2-7) مدل مسائل و شبهات مطرح شده ی مربوط به امر و نهی در حوزه حجاب ……………………………… 55
شکل (3-1) مدل طراحی پرسش نام