صفحه
جدول (1-1) مطالعات و تحقیقات صورت گرفته که در این زمینه …………………………………………………………………… 9
جدول (3-1) تعریف عملیاتی متغیر های مستقل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب …………………………………… 63
جدول (4-1): جدول توزیع پراکندگی سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………. 69
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………. 70
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………………… 70
جدول (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه خانوار ……………………………………………….. 71
جدول (4-6): شاخص‌های پراکندگی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ……………………………………………………72
جدول(4-7)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر بر وضعیت پوشش
و رفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و نهی……………………………………… 75
جدول (4-9): شاخص‌های پراکندگی مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف………………………………… 76
جدول( 4-10 )توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد اثربخش بر امربه معروف و نهی از منکر………………….. 77
جدول (4-11): شاخص‌های پراکندگی نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………………….. 78
جدول(4-12)توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف
و نهی از منکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول (4-13): شاخص‌های پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………………… 80
جدول(4-14)توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به
معروف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
جدول (4-15): شاخص‌های پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………… 82
جدول(4-16)توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر
به معروف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول (4-17): شاخص‌های پراکندگی روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………………….. 84
جدول (4-17): شاخص‌های پراکندگی روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………………….. 85
جدول (4-19): شاخص‌های پراکندگی شرایط پیرامونی امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف …………………. 86
جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرایط پیرامونی امر و نهی نهی جهت اثربخشی امر به
معروف و نهس از منکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول (4-21): شاخص‌های پراکندگی نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر
به معروف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عملکرد نیروهای مرتبط با امربه معروف و نهی از منکر
جهت اثربخشی امربه معروف و نهی از منکر ………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول(4-23): شاخص‌های پراکندگی اعتقادات مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ………………… 90
جدول (4-24): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتقادات مخاطب به امربه معروف و نهی از منکر نسبت
به امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………………………………………………………………… 91
جدول (4-25): شاخص‌های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ……………………. 92

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول (4-25): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تشویق ارزشها در محیط خانواده و مدرسه جهت اثربخشی
امر و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول (4-26): شاخص‌های پراکندگی آسیبهای معرفتی ………………………………………………………………………………….. 95
جدول (4-27): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اسیب های معرفتی در امر به معروف و نهی از منکر …….. 96
جدول (4-28): شاخص‌های پراکندگی آسیبهای روشی ……………………………………………………………………………………. 97
جدول (4-29): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آسیب های مربوط به روش های امر و نهی ……………………. 98
جدول (4-30): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و مقبولیت آمر
و ناهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول (4-31): جدول توصیفی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر بر اساس احساس امنیت مخاطب
امر و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
جدول (4-32): جدول ANOVA …………………………………………………………………………………………………………………….. 102
جدول (4-33): آزمون اتا (Eta) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 103
جدول (4- 34): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نوع الفاظ
آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
جدول (4- 35): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه بیان
امر و