r با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*191
جدول ‏4-8-14: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین3در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*191
جدول ‏4-8-15: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N2 در حلقه پیریدین توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6193
جدول ‏4-8-16: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N42 در حلقه ایمیدازول توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6194
جدول ‏4-8-17: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N14 در حلقه ایمیدازول توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6195
جدول ‏4-8-18: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N5در حلقه پیریمیدین توتومرهای لامیوودین در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6196
جدول ‏4-8-19: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N12 در حلقه پیریمیدین توتومرهای لامیوودین در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6197
جدول ‏4-8-20: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N9 خارج حلقه پیریمیدین در توتومرهای لامیوودین با روش B3LYP و سری پایه G* 31-6198
جدول ‏4-9-1: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*199
جدول ‏4-9-2: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*200
جدول ‏4-9-3: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*201
جدول ‏4-9-4: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*201
جدول ‏4-10-1: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*202
جدول ‏4-10-2: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*203
جدول ‏4-10-3: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*204
جدول ‏4-10-4: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*204
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار ‏4-2-1: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*73
نمودار ‏4-2-2: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*74
نمودار ‏4-2-3: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در حلال75
نمودار ‏4-2-4: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در حلال76
نمودار ‏4-2-5: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال77
نمودار ‏4-2-6: مقایسه انرژی Lumo (a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال78
نمودار ‏4-2-7: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال79
نمودار ‏4-2-8: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال80
نمودار ‏4-2-9: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال81
نمودار ‏4-2-10: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال82
نمودار ‏4-2-11: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال83
نمودار ‏4-2-12: بررسی انرژی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
نمودار ‏4-2-13: بررسی ممان دوقطبی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*85
نمودار ‏4-2-14: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*86
نمودار ‏4-2-15: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*87