عدم پشیمانی و راضی بودن از طریق پرسشنامه بر اساس نظر مصرف‌کنندگان در طیف پنج امتیازی لیکرت سنجیده می‌شود(نام و همکاران، 2011، ص 1026؛ گیدئون و یوکیو تورگوت، 2013).
* وفاداری به برند: با مؤلفه‌های توصیه به دیگران، مراجعه مجدد و عدم گرایش به سایر برندها بر اساس نظر مصرف‌کنندگان از طریق پرسشنامه در طیف پنج امتیازی لیکرت سنجیده می‌شود(نام و همکاران،2011، ص 1025).

1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق بهمن ماه 1392 لغایت مرداد ماه 1393 است.
قلمرو مکانی: نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی پژوهش مربوط به حوزه بازاریابی و با تمرکز بر ارزش ویژه برند داخلی از دیدگاه مصرف کنندگان است.

2-1- بخش اول: برند(نام تجاری) و ارزش ویژه برند
2-1-1- مقدمه
خریداران منظم دارای ارزش قابل توجهیاند؛ چون آن‌ها جریان درآمدی برای شرکت فراهم می‌نمایند. پس مفهوم وفاداری به نام تجاری جزء حیاتی از ارزش ویژه نام تجاری می‌باشد. یافتهها نشان می‌دهد که دارای نقش مستقیم و مثبت در متأثر نمودن ارزش ویژه نام تجاری می‌باشد. اگر مصرف‌کنندگان حتی اگر با نام‌های تجاری با ویژگی‌های بهتر مواجه باشند به نام تجاری وفادار باشند، این بدین معناست که نام تجاری دارای ارزش قابل توجهی برای مصرف‌کنندگان می‌باشد(یاسین و همکاران، 2011، ص39).
از دیدگاه مصرف کنندگان، ارزش افزوده‌ای مطلوب‌تر خواهد بود که یک محصول با استفاده از نام تجاریش به دست آورده باشد. این مسأله هنگامی که مصرف‌کننده قصد پرداخت مبلغی بیشتر برای سطحی برابر و یا مشابه با کیفیت فعلی را دارد موجب تمایل بیشتر وی به محصولات دارای آن نام تجاری می‌شود(رنجبریان و همکاران، 1392، ص 66).
شرکت‌های بزرگ اتومبیل نظیر جنرال موتور، فورد، دایمر کرایسلر شعار در خدمت مشتریان بودن را برای شبکه‌های خدمات پس از فروش خود برگزیده‌اند و بر این باورند، باید به خریدار در ازای خرید محصول، خدمات با کیفیت مناسب ارائه شود تا ضمن اعتماد به عملکرد و رفتار فروشنده، خریدار از خریدش راضی شود و در آینده نیز ارتباطش را با شرکت مزبور حفظ کند. شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز در تلاشند به این مهم؛ یعنی ارائه خدمات پس از فروش بهتر برای جلب رضایت بیشتر مشتری بپردازند. اما در این راه نارسایی‌هایی وجود دارد که توجه به آن از الزامات روز است و برای رسیدن به این هدف؛ یعنی ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت مشتری به تلاش همه‌جانبه و گسترده‌تری نیاز است(شرج شریفی، 1390، ص10).