ارتباطات و شبکه های اجتماعی موجود بستگی دارد (سوبل15، 2002). به اعتقاد آدلر و کان16 (2002)سرمایه اجتماعی منبعی برای عاملان فردی و جمعی است که از طریق پیکربندی و محتوای شبکه، روابط اجتماعی تقریباً پایدارشان شامل موجودی تعاملات فعال میان افراد است؛ یعنی اعتماد، درک متقابل، رفتارها و ارزشهای مشترک که اعضای شبکه های انسانی و گروه ها را به هم پیوند می دهد و امکان فعالیت های همکارانه را در سازمان ایجاد می نماید.
از دیدگاه سازمانی، ناهاپیت و گوشال17 (1998) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد با یک واحد اجتماعی تعریف می کنند. این دو دانشمند با رویکرد سازمانی، جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند: سرمایه شناختی، رابطهای و ساختاری (دموری و همکاران، 1388).
الف) بعد شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه هاست. مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از: زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک.
ب) بعد رابطهای: عنصر رابطهای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار میکنند. مهمترین جنبههای این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.
ج) بعد ساختاری: این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد؛ یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از: روابط شبکه ای، پیکربندی روابط شبکه ای و سازمان مناسب.
1-3)اهمیت و ارزش تحقیق
سرمایه اجتماعی با زمینه مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت داشته، در مطالعات سازمانی وارد شده است. در حال حاضر دیدگاه نسبتاً جدیدی در تئوری سازمان از سوی صاحب نظران مطرح بوده و آنها اعتقاد دارند که سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی در ایجاد و انتقال دانش است. آنها اساساً بحث می کنند که سازمانها دارای قابلیت های خاصی برای خلق و تسهیم دانش اند که برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت مشخصی ایجاد می کند. سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که قادر است سازمان ها را در خلق و تسهیم دانش مدد رساند. بنابراین از آنجایی که ضرورت تبدیل آموزش و پرورش به سازمان دانش محور احساس می شود که بتواند نقش های خود را در امر آموزش، پژوهش، خدمات و کارآفرینی ارائه نماید، نیازمند تقویت و شکل گیری سرمایه اجتماعی قوی را میطلبد. بنابراین با ارائه راهکارهایی میتوان تحقق افزایش به کارگیری مدیریت دانش را با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی اطمینان داد.
انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمانها بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی براعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش، در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش دهد بیشتر می تواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش، و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند. بنابراین ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعاملات را ترغیب کند از ضرورتهای مدیریت دانش است.
1-4)اهداف تحقیق:
1-4-1)هدف کلی:
تبیین رابطه ی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
1-4-2)اهداف جزیی:
1- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(اعتماد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
2-تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی (شبکه ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
3- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( همکاری) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
4- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(روابط) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
5-تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(ارزش ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
6- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
7- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( تعهد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری
1-5)فرضیه‏های تحقیق:
1-5-1)فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2)فرضیات فرعی :
1- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(اعتماد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین مدیریت دانش و مولفه سرمایه اجتماعی(شبکه ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(همکاری) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(روابط) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین مدیریت دانش و مولفه سرمایه اجتماعی(ارزش ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
6- بین مدیریت دانش و مولفه سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
7 -بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(تعهد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.
1-6)تعریف واژه ها
دانش: دانش، اطلاعات ترکیب شده با تجربه، شرایط، تفسیر و تفکر است. دانش، منبع قابل تجدیدی است که همواره میتواند مورد استفاده قرار گیرد، و از طریق استفاده و ترکیب با تجربه کارکنان اندوخته شود. انسانها دارای دانشیاند و دانش نمیتواند بیرون از اذهان افراد یک سازمان بوجود آید. اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان میشود تبدیل به دانش میشود (دالکر، 2005).
مدیریت دانش: نظامی است که جهت خلق و توزیع دانش موجود، محیطی مشارکتی می آفریند، فرصتهایی جهت خلق دانش نو بوجود میآورد و جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمان ابزارهای مورد نیاز جهت بکارگیری آنچه که سازمان میداند را فراهم میآورد (گورلیک، 2006). مدیریت دانش عبارت از بالا بردن خرد جمعی به منظور افزایش مسئولیت و ابتکار است (فراپالو، 2002).
فرایند مدیریت دانش: فرایند منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوریهای انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه های دانش سازمان را ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربردی نماید. (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
ایجاد دانش: دانش از تجربیات و مهارت های کارکنان ناشی می شود. دانش توسط افراد با مشخص کردن شیوه های جدید انجام کارها یا توسعه علم خلق می شود. گاهی اوقات چنانچه دانش در سازمانی وجود نداشته باشد دانش بیرونی وارد سازمان می شود (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
ثبت دانش: دانشی که ایجاد شده باید به شکل اولیه اش در پایگاههای اطلاعاتی ذخیره شود. بسیاری از سازمان ها از انواع مختلف منابع جهت ضبط و نگهداری دانش استفاده می کنند (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
پالایش: دانش جدید در زمینه ای قرار گیرد که عملی شود (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).
انتشار دانش: دانش در دسترس هر کسی در سازمان قرار گیرد تا در هر زمان و مکانی که نیاز دارد آن را مورد استفاده قرار دهد (بس، 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران، 1389).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی