ها و راهها ، که به عموم تعلق دارد و نمی تواند به ملکیت اشخاص در آید.15