پایه……….101
جدول5- 9 مقادیر بهینه در قیاس با مقادیر پایه حاصل از بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل جذبی خورشیدی تک اثره لیتیم برماید-آب…………………………………………………………………………………………………111
جدول5- 10 پارامترهای بهینه ترمواکونومیکی در قیاس با وضعیت پایه……………………………………….112
جدول7- 1 ضرایب عددی جهت استفاده در معادله (7-15)127
جدول7- 2 ضرایب عددی جهت استفاده در معادله(7-16)…………………………………………………………… 127
جدول7- 3 ضرایب عددی جهت استفاده در معادله(7-17)128
جدول7- 4 ضرایب عددی جهت استفاده در معادله(7-18)129
جدول7- 5 ضرایب عددی جهت استفاده در معادله(7-19)………………………………………………………….. 129
جدول7- 6 ضرایب عددی جهت استفاده در معادله(7-20)………………………………………………………….130
فهرست اشکال
شکل(1) نمای یک سیکل تهویه مطبوع خورشیدی3
شکل1- 1 شرح ترمودینامیکی سیستم سرمایش9
شکل1-2 تشریح شماتیکی چیلر جذبی تک مرحله ای10
شکل2- 2 فلودیگرام سیکل جذبی خورشیدی همراه با منابع ذخیره مبرد و محلول28
شکل2- 3 نمونهای از چیدمان و نحوه کنترل سیکلهای جذبی خورشیدی با منبع ذخیره آب داغ29
شکل2- 4 نمونه ای از سیکل های متداول سیستم های جذبی خورشیدی دو اثره30
شکل2- 5 سطح مقطع یک نوع کالکتور تخت و چیدمان آن در یک ساختمان32
شکل2- 6 آرایش کالکتورهای لولهای و سطح مقطع آن34
شکل2- 7 سطح مقطع یک لوله از کالکتورهای لوله‌ای غیرمتمرکز با جزئیات آن35
شکل1- 3 نمودار تعادلی محلول آبی لیتیم برماید – آب(Duhring Chart)38
شکل3- 2 نمودار آنتالپی-غلظت جهت محلول آبی LiBr39
شکل3- 3 شماتیکی از سیکل جذبی تک اثره آب-لیتیم برماید40
شکل3- 4 شماتیکی از سیکل جذبی تک اثره آب-لیتیم برماید با در نظر گرفتن جریان سیال در حلقههای خارجی مبدل های حرارتی47
شکل3- 5 شماتیکی از کارکردسیکل جذبی تک اثره آب-لیتبم برماید بر روی دیاگرام Duhring50
شکل3- 6 نمای یک سیکل تهویه مطبوع خورشید…………………………………………………………………………… 51
شکل3- 7 مقدار کل تابش خورشیدی و مقدار تابش مستقیم53
شکل3- 8 تغییرات ضریب تلفات حرارتی (UL) نسبت به دمای صفحه کلکتور و درجه حرارت محیط54
شکل3- 9 پارامتر (t_fi-t_at ) بر‌حسب راندمان (?)55
شکل4- 1 دسته بندی تعادل اگزرژی61
شکل4- 2 شماتیک سیستم حرارتی74
شکل4- 3 تعیین قیمت بر واحد حجم تانک های ذخیره آب داغ در سیکل های جذبی خورشیدی…83
شکل5- 1 پلانی از خانه به کار رفته جهت تهویه با بار خنک کنندگی 11kw86
شکل5-2 میزان درجه حرارت محیط در ساعات گوناگون ماه های گرمایی کشور ایران92
شکل5-3 میزان تغییر درجه حرارت گره میانی مخزن در طول ساعات روز را برای سطوح مختلف کالکتور خورشیدی و در ماه می با فرض=1500 Kg W_TANK،=85 T_1196
شکل5-4 میزان تغییر بار حرارتی هیتر کمکی در طول ساعات روز را برای سطوح مختلف کالکتور خورشیدی و در ماه می با فرض=1500 Kg W_TANK،=85 T_1196
شکل5- 5 میزان تغییر درجه حرارت گره میانی مخزن در طول ساعات روز را برای سطوح مختلف کالکتور خورشیدی و در ماه می با فرض=50 m^2 A_c،=85 T_1197
شکل5- 6 میزان تغییر بار حرارتی هیتر کمکی در طول ساعات روز را برای سطوح مختلف کالکتور خورشیدی و در ماه می با فرض=1500 Kg W_TANK،=85 T_1197
شکل5- 7 روند تغییر در نرخ هزینه محصول در اثر تغییر در سطح کالکتور خورشیدی102
شکل5-8 روند تغییر در نرخ هزینه محصول در اثر تغییر در حجم تانک ذخیره آب داغ……………… 102
شکل5-9 روند تغییر دمای تانک ذخیره آب داغ در ساعت 14 از یک روز در ماه می و میزان انرژی مصرفی در هیتر کمکی نسبت به تغییرات دمای آب داغ ورودی به ژنراتور103
شکل5-10 روند تغییر سطوح تبادل حرارتی در تجهیزات سیکل جذبی و میزان نرخ اتلافات اگزرژی کل سیکل نسبت به تغییر دمای آب داغ ورودی به ژنراتور104
شکل5-11 روند تغییر نرخ تولید محصول در اواپراتور نسبت به تغییر دمای آب داغ ورودی به ژنراتور104
شکل7- 3 تغییرات بار حرارتی با دمای تبخیرکنننده (، ?40?^° C = T_C=T_A، ،E_SHX=0.40 ، T_G=?90?^° C)119
شکل7- 4 تغییرات بارهای حرارتی با دمای کندانسور (T_C=5^° C ، ،T_C=T_A=E_SHX=0.40 ،T_G =?90?^° C )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
شکل7- 5 تغییرات بارهای حرارتی با دمای جاذب (T_E=5^° C ، ?40?^° C T_C= ،E_SHX=0.40 ، T_G=?90?^° C)120
شکل7- 6 تغییرات پارامترهای کارایی با دمای ژنراتور کننده (T_E=5^° C ، ?40?^° C ?T_A=T?_C= ،E_SHX=0.40 ، T_G=?90?^° C)…………………………………………………………………………………………………………….121
شکل7- 7 تغییرات پارامترهای کارایی با دمای تبخیرکننده(?40?^° C = T_A=T_C ،E_SHX=0.40 ، T_G=?90?^° C)121
شکل7- 8 تغییرات پارامترهای کارایی با دمای کندانسور (T_E=5^° C ، ?40?^° C ?T_A=T?_C= ،E_SHX=0.40 ، T_G=?90?^° C)…………………………………………………………………………………………………………..122
شکل7- 9 تغییرات پارامترهای کارایی با دمای جاذب (T_E=5^° C ، ?40?^° C = T_C=T_A ، E_SHX=0.40 ، T_G=?90?^° C)……………………………………………………………………………………………………………..122
شکل7- 10 تغییرات دمای محلول با اثرگذاری SHX (T_E=5^° C ، ?40?^° C = T_A=T_C ،T_G=?90?^° C)123
شکل7- 11 تغییرات کاهش بار حرارتی با اثرگذاری SHX (T_E=5^° C ، ?40?^° C = T_A=T_C ، T_G=?90?^° C)123
شکل7- 12 تغییرات PIR با اثرگذاری SHX(T_E=5^° C ، ?40?^° C = T_A=T_C ، T_G=?90?^° C)124
شکل7- 13- تغییرات پارامترهای کارایی با اثرگذاری SHX (=5^° C T_E ، ?40?^° C T_A=T_C=،E_SHX=0.40 ،T_G=?90?^° C)………………………………………………………………………………………………….124
شکل7- 14 تغییرات T_CRبا غلظت LiBr125
شکل7- 15 تغییراتCOP با دمای ژنراتور و همچنین اثر SHX بر روی خط بلورینگی(T_E=5^° C
?40?^° C T_A=T_C=)125

فهرست علائم و اختصارات
COPضریب عملکردTدما(?)Qحرارت(kw)xغلظت(%)mجرم(kg)LiBrلیتیم برمایدhآنتالپی ویژه(kw?kg)m ?دبی جرمی(kg?s)CRنسبت گردش محلول(%)Wکار پمپ محلول،وزن تانک ذخیره آب داغ(kgوkw)vحجم مخصوصPفشار (kpa)Uضریب انتقال حرارت کلی (kwatt?(?*m^2 ))Aسطح تبادل حرارتی(m^2)?T_lmاختلاف دمای لگاریتمی(?)?کارآیی مبدل حرارتیq_Uمقدار حرارت مفید کسب شده بوسیله کالکتور بر حسب(watt?m^2 )I_t?مقدار کل تابش خورشید روی کالکتور بر حسب(watt?m^2 )?,?)?ضریب عبور پوشش ، ضریب جذب صفحه در زاویه برخورد ?F_Rضریب انتقال حرارت کالکتور?راندمانFضریب تابع کنترلی اعمالی بر سیستم حورشیدیC_Pگرمای ویژه فشار ثابت آب(kj?kg)FNPکسر بار خورشیدی از بار کلاگزرژی(kj)نرخ اگزرژی(kw)راندمان اگزرژتیکراندمان اگزرژتیکنرخ بازگشت ناپذیری(kw)نرخ هزینه($?Year)نرخ هزینه دستگاه($?Year)هزینه واحد اگزرژی($?Gj)نرخ هزینه ثابت($?Year)هزینه تعیرات و نگهداریهزینه خرید تجهیز($)ضریب بازگشت سرمایهنرخ بهرهتعداد سال عملکرد سیستمsآنتروپی(kj)uانرژی داخلی(kj)eاگزرژی ویژه(kj?kg)f_kفاکتور اگزرژواکونومیکqمیزان انتقال حرارت بر واحد جرمPIRنسبت افزایش کاراییRدمای آب ورودی و خروجی برج خنک کن(?)Aدمای آب ورودی و دمای حباب تر(?)Fدبی آب ورودی به برج خنک کنزیرنویسLسطح پایین دمایی، اتلاف حرارتی از کالکتور،اتلاف اگزرژیHسطح بالای دماییAسطح میانی دماییeاواپراتورgژنراتورcکندانسور،کالکتور خورشیدی،کارنوaجاذبshxمبدل حرارتی محلولlلیتیم برمایدwآبsh-hسمت گرم مبدل حرارتی محلولsh-cسمت سرد مبدل حرارتی محلولhighسطح فشاری بالای سیکلlowسطح فشاری پایین سیکلRتبریدیhحرارتیgminحداقل دمای مورد نیاز ژنراتور جهت حصول دمای اواپراتورpسفحه جاذب کالکتورatمحیطfiورودی جریان به کالکتورfeخروجی جریان از کالکتورapمساحت دهانه‌ای از کالکتور که اجازه عبور پرتوهای رسیده را