آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1381
4-31 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1381
4-32 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1381
4-33 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1381
4-34 جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1381
4-35 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1381
4-36 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو -کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب -سال 1381
4-37 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1381
4-11 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-12 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-13 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-14 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-15 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-16 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-17 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-18 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-19 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1381
4-38 جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-39 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-40 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-41 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-42 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-43 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-44 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-45 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-46 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-47 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-48 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-49 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو -کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-50 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-51 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-52 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-53 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-54 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو -کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1382
4-55 جذول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1382
4-20 نمودارپراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-21 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-22 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-23 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-24 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-25 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-26 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-27 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1382
4-56 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1383
4-57 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1383
4-58 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1383
4-59 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1383
4-60 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-61 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-62 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-63 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو -کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-64 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-65 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-66 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1383
4-67 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از اختساب -سال 1383
4-68 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-69 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو -کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-70 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1383
4-71 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1383
4-72 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-73 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب -سال 1383
4-28 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-29 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-30 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-31 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-32 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-33 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-34 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-35 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-36 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-37 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت -سال 1383
4-74 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1384
4-75 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1384
4-76 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1384
4-77 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-78 جدول آزمون t زوجی برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1384
4-79 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-80 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-81 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-82 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-83 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1384
4-84 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب -سال 1384
4-85 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی -سال 1384
4-86 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر