ونیکس درمحیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*71
جدول ‏4-2-3: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین درمحیط Gas با روشB3lyp و خط دستور 6-31G*72
جدول ‏4-2-4: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین در محیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*72
جدول ‏4-2-5: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*73
جدول ‏4-2-6: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*74
جدول ‏4-2-7: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه6-31G* در حلال75
جدول ‏4-2-8: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال76
جدول ‏4-2-9: مقایسه انرژیHomo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6- 31G* در محیط حلال77
جدول ‏4-2-10: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال78
جدول ‏4-2-11: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال79
جدول ‏4-2-12: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال80
جدول ‏4-2-13: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال81
جدول ‏4-2-14: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال82
جدول ‏4-2-15: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال83
جدول ‏4-2-16: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-2-17: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-2-18: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*85
جدول ‏4-2-19: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*86
جدول ‏4-2-20: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*87
جدول ‏4-2-21: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*88
جدول ‏4-2-22: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*89
جدول ‏4-2-23: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*90
جدول ‏4-2-24: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*91
جدول ‏4-2-25: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*92
جدول ‏4-2-26: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*93
جدول ‏4-3-1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-3-2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-4-1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*96
جدول ‏4-4-2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*97
جدول ‏4-4-3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp98
جدول ‏4-4-4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روشB3lyp100
جدول ‏4-4-5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روشB3lyp و سری پایه 6-31G*101
جدول ‏4-4-6: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp102
جدول ‏4-4-7: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*103
جدول ‏4-4-8: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*104
جدول ‏4-5-1: مقایسه ضریب پوشیدگی H43(هیدروژن توتومری) در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال107
جدول ‏4-5-2: مقایسه ضریب پوشیدگی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال107
جدول ‏4-5-3: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-5-4: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-5-5: مقایسه ضریب پوشیدگی O21 در توتومرهای دارویی نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-5-6: مقایسه ضریب پوشیدگی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-5-7: مقایسه ضریب پوشیدگی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-5-8: مقایسه ضریب پوشیدگی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-5-9: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111
جدول ‏4-5-10: مقایسه ضریب پوشیدگی C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111
جدول ‏4-5-11: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال112
جدول ‏4-5-12: مقایسه ضریب پوشیدگیC5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال112
جدول ‏4-5-13: مقایسه ضریب پوشیدگی C6 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال113
جدول ‏4-5-14: مقایسه ضریب پوشیدگی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال113
جدول ‏4-5-15: مقایسه ضریب پوشیدگی C15 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال114
جدول ‏4-5-16: مقایسه ضریب پوشیدگی C16 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال114
جدول ‏4-5-17: مقایسه ضریب پوشیدگی S19 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال115
جدول ‏4-5-18: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال116
جدول ‏4-5-19: مقایسه ضریب پوشیدگیO15 درتوتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال116
جدول ‏4-5-20: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال117
جدول ‏4-5-21: مقایسه ضریب پوشیدگی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال117
جدول ‏4-5-22: مقایسه ضریب پوشیدگی N12 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال118
جدول ‏4-5-23: مقایسه ضریب پوشیدگی N9 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال118
جدول ‏4-5-24: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال119
جدول ‏4-5-25: مقایسه ضریب پوشیدگی C2 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال119
جدول ‏4-5-26: مقایسه ضریب پوشیدگی C3 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال120
جدول ‏4-5-27: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال120
جدول ‏4-5-28: مقایسه ضریب پوشیدگی H6 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال121
جدول ‏4-5-29: مقایسه ضریب پوشیدگی H7 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال121

  • 2