شت…………..43
شکل 3-3- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت تعداد برگ در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………………44
شکل 3-4- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت حجم ریشه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………………44
شکل 3-5- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشک اندام هوایی در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت….44
شکل 3-6- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر برگ در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………….45
شکل 3-7- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر ریشه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………..45
شکل 3-8- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشک ریشه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………..45
شکل 3-9- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت تعداد پنجه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………….46
شکل 3-10- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت تعداد برگ خشک در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………..46
شکل 3-11- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملکرد بیولوژیک در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………46
شکل 3-12- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عدد SPAD در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسهکشت………………..50
شکل 3-13- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت کلروفیلa در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………50
شکل 3-14- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت کلروفیلb در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………..51
شکل 3-15- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت کلروفیل کل در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………….51
شکل 3-16- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت کلروفیلa/b در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………51
شکل 3-17- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت کارتنویید در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………….52
شکل 3-18- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملکرد کوانتوم در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………..52
شکل 3-19- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس اولیه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………..52
شکل 3-20- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس حداکثر در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……….53
شکل 3-21- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس متغیر در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………….53
شکل 3-22- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس ترمینال در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………53
شکل 3-23- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت پرولین در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………………..54
شکل 3-24- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت قند محلول در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………….54
شکل 3-25- گروهبندی لاینهای گندم از نظر شاخصهای مورد مطالعه به روش وارد در سیستم ماسه کشت……………………………………….56
شکل 3-26- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای بر اساس شاخصها در سیستم ماسه کشت……………..56
شکل 3-27- گروهبندی لاینهای گندم دوروم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط بدون تنش سیستم ماسه کشت…………..60
شکل3-28- گروهبندی ارقام گندم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط تنش 40 درصد سیستم ماسه کشت………………………61
شکل3-29- گروهبندی ارقام گندم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط تنش 60 درصد سیستم ماسه کشت………………………61
شکل 3-30- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح بدون تنش سیستم ماسه کشت………………..62
شکل 3-31- انحراف از میانگین کل صفات در چهار خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح تنش 40 درصد سیستم ماسه کشت……….64
شکل 3-32- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح تنش 60 درصد سیستم ماسه کشت………….66
شکل 3-33- نمودار سه بعدی پراکنش لاین ها بر اساس سه عامل صفات مورفولوژیکی در سطح شاهد در سیستم ماسه کشت………………73
شکل 3-34- نمودار سه بعدی پراکنش لاین ها بر اساس سه عامل اول صفات مورفولوژِکی در سطح تنش متوسط در سیستم ماسه کشت73
شکل 3-35- نمودار سه بعدی پراکنش لاین ها بر اساس سه عامل اول صفات مورفولوژِیکی در سطح تنش شدید در سیستم ماسه کشت..74
شکل 3-36- نمودار سه بعدی پراکنش لاین ها بر اساس سه عامل اول صفات فیزیولوژِکی در سطح شاهد در سیستم ماسه کشت…………..74
شکل 3-37- نمودار سه بعدی پراکنش لاین ها بر اساس سه عامل اول صفات فیزیولوژِکی در سطح تنش متوسط در سیستم ماسه……… 75
شکل 3-38- نمودار سه بعدی پراکنش لاین ها بر اساس سه عامل اول صفات فیزیولوژِکی در سطح تنش شدید در سیستم ماسه کشت…..75
شکل 3-39- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول اندام هوایی در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………….79
شکل3-40- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول ریشه در ارقام مختلف گندم در شرایط آبکشت………………………………………..79
شکل 3-41- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر اندام هوایی در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………80
شکل 3-42- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشک اندام هوایی در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……..80
شکل 3-43- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر ریشه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت…………………….80
شکل 3-44- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشک ریشه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت………………81
شکل 3-45- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت سطح ریشه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………………….81
شکل 3-46- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملکرد بیولوژیک در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………..81
شکل 3-47- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عدد SPAD در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت………………………..83
شکل 3-48- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت کلروفیلa در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..84
شکل 3-49- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت a/b در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………………………….84
شکل 3-50- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت کلروفیل کل در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………………84
شکل 3-51- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس اولیه در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..85
شکل 3-52- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس حداکثر در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت………………….85
شکل 3-53- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس متغیر در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………….85
شکل 3-54- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس انتهایی در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………86
شکل 3-55- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملکرد کوانتوم در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..86
شکل 3-56- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص MP در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت………………………….87
شکل 3-57- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص STI در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………………87
شکل 3-58- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص GMP در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..88
شکل 3-59- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص HARM در لاینهای مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………88
شکل 3-60- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمز