……………………………………………………………………………………………………………48
2-5-5. موج آفرینی و بصیرت بخشی ………………………………………………………………………………………..50
2-5-6. عزت طلبی …………………………………………………………………………………………………………………51
2-5-7. انسانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………..52
2-5-8 . دین محوری ………………………………………………………………………………………………………………53
2-5-9. اخلاص و ماندگاری …………………………………………………………………………………………………….54
2-5-10. عدالت طلبی ……………………………………………………………………………………………………………..56
2-5-11. گذشت و فداکاری …………………………………………………………………………………………………….56
2-5-12. آزادی خواهی ……………………………………………………………………………………………………………57
2-5-13. تقوا و پرهیزکاری ………………………………………………………………………………………………………58
2-5-14. مقاومت و سخت کوشی …………………………………………………………………………………………….59
2-5-15. زمان شناسی ……………………………………………………………………………………………………………..59
2-5-16. جامعیت ……………………………………………………………………………………………………………………60

2-6. جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران …………………………………………………………………………………62
2-7. نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی ………………………………………………………………………63
2-8 . الگوی برنامه درسی با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت …………………………………………………………………67
2-9. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان ………………………………………………….74
2-9-1. ملموس سازی …………………………………………………………………………………………………………….75
2-9-2. تجربی سازی ………………………………………………………………………………………………………………75
2-9-3. آموزش از زبان همسالان ………………………………………………………………………………………………75
2-9-4. تصویرسازی ………………………………………………………………………………………………………………..76
2-9-5. تطابق گفتار و کردار …………………………………………………………………………………………………….76
2-9-6. آموزش گام به گام ……………………………………………………………………………………………………….76
2-9-7. خوشایندسازی …………………………………………………………………………………………………………….77
2-9-8 . بهره گیری از مثال و مصداق ………………………………………………………………………………………..77
بخش دوم : آموزش متوسطه …………………………………………………………………………………………………………….78
2-10. جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت …………………………………………………………………………78
2-11. اهمیت دوره متوسطه ……………………………………………………………………………………………………………..80
2-12. ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه ……………………………………………………………………………………………81
2-13. ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه ……………………………………………………………………………………….83
2-14. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف………………………………………………………………..84
2-15. اصول تعیین اهداف………………………………………………………………………………………………………………..85
2-16. هدف در آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………………86
2-17. اهداف مصوب دوره متوسطه …………………………………………………………………………………………………..87
بخش سوم : پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………94
2-18. پیشینه در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………94
2-19. پیشینه در خارج از ایران ……………………………………………………………………………………………………….109
2-20. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….111
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1. روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………115
3-2. جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………115
3-3. روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….116
3-4. ابزارهای گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………..117
3-5. روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………119
3-5-1. روایی چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………………………….119
3-5-2. پایایی چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………………………….119
3-5-3. روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………..120
3-5-4. پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………120
3-6. مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..121
3-6-1.