الی………………………………………………………………………………………………………………..41
2-5-3-2 آزمایش تأییدی………………………………………………………………………………………………………………….42
2-5-3-3 آزمایش تکمیلی…………………………………………………………………………………………………………………43
عنوان صفحه
2-5-4 رنگ آمیزی گرم……………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-5-4-1 روش رنگ آمیزی گرم……………………………………………………………………………………………………….43
فصل سوم : نتایج
3-1 پارامتر های رشد گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-1-1 بیوماس……………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-1-2 قطر ساقه………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-1-3 ارتفاع ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-1-4 درصد قند…………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-1-5 حجم شربت ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-1-6 اتانول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-2 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین در خاک و گیاه……………………………………………………………………………….60
3-2-1 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود درخاک قبل از کشت و حاک بعد از برداشت…………60
3-2-1-1 کادمیوم، سرب و نیکل………………………………………………………………………………………………………60
3-2-2 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود در گیاه…………………………………………………………………….63
3-2-2-1 دانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-2-2-2 ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2-2-3 برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-3 نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل موجود در گیاه سورگوم…………………………………………………69
3-3-1 نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در گیاه سورگوم……………………………69
3-3-1-1 گیاهان ضدعفونی سطحی شده ………………………………………………………………………………………..69
3-3-1-2 گیاهان ضدعفونی سطحی نشده ………………………………………………………………………………………71
عنوان صفحه
3-3-2 نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در گیاه سورگوم……………………..76
3-3-2-1 گیاهان ضدعفونی سطحی شده ………………………………………………………………………………………..76
3-3-2-2 گیاهان ضدعفونی سطحی شده ………………………………………………………………………………………..79
3-3-3 نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN کلی فرم در گیاه سورگوم………………………………………83
3-4 نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل در خاک های کشت سورگوم………………………………………..84
3-4-1 نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در خاک آزمایش………………………….84
3-4-2 نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در خاک آزمایش……………………86

3-4-3 نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN در خاک آزمایش……………………………………………………87
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
4-1 بررسی پارامتر های رشد در اثر تیمار های مختلف کود ازت…………………………………………………………………….89
4-2 بررسی پارامتر های رشد در اثر آبیاری با فاضلاب……………………………………………………………………………………..91
4-3 بررسی پارامتر های رشد در اثر همزمان کود اوره و فاضلاب…………………………………………………………………….91
4-4 میزان فلزات سنگین در خاک و قسمت های مختلف گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب………………………………..92
4-4-1 غلظت کادمیوم در خاک و گیاه……………………………………………………………………………………………………….93
4-4-2 غلظت سرب در خاک و گیاه……………………………………………………………………………………………………………93
4-4-3 غلظت نیکل در خاک و گیاه……………………………………………………………………………………………………………94
4-5 بررسی میزان کلی فرم کل و مدفوعی در گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب……………………………………………………96
4-6 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1 اثر کود اوره بر بیوماس سورگوم شیرین……………………………………………………………………………………………46
شکل 3 -2 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر بیوماس سورگوم شیرین……………………………………………..47
شکل 3-3 اثر کود اوره بر قطر ساقه سورگوم شیرین………………………………………………………………………………………..49
شکل 3 -4 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر قطر سورگوم شیرین………………………………………………….. 50
شکل 3-5 اثر کود اوره بر ارتفاع ساقه سورگوم