ا مینماید.
در تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد برنامهریزی تصادفی پایدار، مدلهای چند هدفه، چند محصولی، چند دورهای و چندسایتی برنامهریزی تولید ادغامی در زنجیرههای تأمین چند ملیتی (یا گسترده) و چند سطحی به گونه ای توسعه یافته است تا در شرایط عدم قطعیت در تقاضا، زمان تدارک و پارامترهای هزینهای، ضمن ارائه یک برنامه جامع برای کل موجودیتهای زنجیره تأمین یک برنامه انعطافپذیر و مقاوم در برابر نوسانات و خطاهای غیر قابل اجتناب در تخمین پارامترها ارائه دهد. ضمن آنکه در نظر گرفتن تخفیف مقداری در سفارشات، ارتباط غیر خطی و معکوس بین زمان تدارک و هزینه حمل و نقل، ارتباط بین وسایل حمل و نقل در مسائل زیست محیطی، آموزش کارکنان به عنوان راهکار افزایش بهرهوری و در نهایت در نظر گرفتن توابع غیرخطی برای هزینههای کمبود از دیگر ویژگیهای مدلهای ارائه شده میباشد.
1-4- ضرورت انجام تحقیق
امروزه با گسترش شرکتهای تولیدی، تغییر سریع سلیقه مشتریان، کاهش عمر محصولات، کیفیت محور شدن تولید و فضای رقابتی بسیار نزدیک، سبب گشته شرکت هایی که برنامهریزی دقیقتر و همه جانبه تری را دارند و در آن همه انواع احتمالات و اختلالات را در نظر گرفته اند گوی سبقت را از دیگر شرکت ها ربوده اند.
برنامه ریزی تولید ادغامی پایدار تحت شرایط عدم قطعیت پاسخی است به نیاز شرکتهای بزرگ تولیدی با زنجیرههای بزرگ تأمین که برنامهریزی جزء لاینفک فعالیت آنهاست. از اینرو تلاش در جهت توسعه مدلهای برنامهریزی ادغامی در زنجیره تأمین و وارد کردن پارامترهایی که امروزه اهمیت بیشتری یافته اند و کمتر در مدلهای برنامهریزی تولید لحاظ شده اند نظیر فاکتورهای زیست محیطی، بهرهوری، خرابی سیستم تولیدی، نیاز به طراحی مجدد محصولات، افزایش ظرفیت تولیدی، منحنی یادگیری و غیره میتواند راهگشا باشد.
ضمن اینکه از ضروریات محیطهای تولیدی امروز، مواجهه با عامل عدم قطعیت است که به شدت برنامهریزی را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین ارائه مدل هایی که ضمن توسعه همه جانبه و ترجمه دقیق تری از واقعیات بتواند عامل اغتشاش را خنثی نماید و ارائه برنامه هایی که در عین جامعیت قابلیت مقابله و پایداری در برابر تغییرات غیرقابل پیش بینی در مقادیر پارامترهای ورودی را دشته باشد از ضروریات برنامهریزی تولید خواهد بود. چراکه برنامهریزی تولید قلب تپنده شرکت تولیدی است.
1-5- کاربردهای تحقیق
برنامهریزی کلی تولید در زنجیره تامین یکی از مباحث جدید در نظام‌های مدیریت نوین است که توسط بسیاری از صاحبنظران حتی با نظام‌های لجستیک و پشتیبانی در مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی مترادف تلقی می‌شود. لیکن با طرح نظریه‌های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان، تولید براساس در خواست‌ها و نیازهای مشتریان و مسائل رقابتی در بازار از یک سو و سودآوری برای تولیدکنندگان اصلی همانند شرکت‌های بزرگ خودروسازی، فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که از نظر فیزیکی و جغرافیایی گستردگی پیچیده‌ای دارند، از سوی دیگر و همچنین تاثیر و گسترش نفوذ تکنولوژی‌های اطلاعاتی 18و ارتباطی و نوع همبستگی‌هایی‌که بین تأمین‌‌کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ را در بر می‌گیرد، این بحث به بحثی جامع تبدیل شده است.
شرکتهای تولیدی بزرگ با زنجیرههای تأمین گسترده، شرکتهای پیشرو19، همگی به برنامهریزی تولید ادغامی جامع و کامل نیاز دارند تا آن ها را در جایگاه فعلیشان تثبیت نماید. غفلت از برنامهریزی جامع منجر به غفلت در گزینش راهکارهای مناسب در خروج از بحرانهای احتمالی میگردد. در شرایط کنونی جهان امروز که بحرانهای اقتصادی دامن گیر شرکتهای بزرگ شده است، نقش برنامهریزی پر رنگ تر از پیش احساس میشود. ظهور شرکتهای چند ملیتی با زنجیرههای تأمینی به گستردگی جغرافیای زمین، برنامه ریزیهای تولید بسیار دقیق تر، جامع تر با پارامترهای بیشتر و لحاظ اختلالات و اغتشاشات در ورودی ها را میطلبد.
گستردگی زنجیرههای تأمین اهمیت عامل اغتشاش در ورودی ها را که تحت عنوان عدم قطعیت از آن نام برده میشود را دوچندان مینماید. بروز و ظهور عوامل عدم قطعیت و وابستگی برخی از عوامل برنامهریزی به موقعیت جغرافیایی و سیاسی شرکتهای تأمین کننده لزوم نگاهی جامع و کامل به همگی عوامل موثر بر اجرائی بودن برنامه را طلب میکند که این امر از سوی شرکتهای بزرگ تولیدی جزء ضروری ترین اقدامات به حساب میآید. ضمن اینکه ارائه یک مدل جامع میتواند بستر جدیدی را جهت تحقیقات بیشتر از نظر آکادمیکی فراهم آورد در عین حال با ساده سازی آن قابلیت بکارگیری در شرکتهای کوچک تر فراهم میگردد.
1-6- اهداف تحقیق
* ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای برنامهریزی تولید ادغامی چند محصولی، چند دوره ای و چند سایتی در زنجیره تأمین چند سطحی
* ملاحظات اهداف چندگانه نظیر کمینه‌سازی هزینه‌های سیستم تولیدی، بیشینه‌سازی میزان رضایتمندی مشتریان، بیشینه سازی بهرهوری کارکنان و کمینه سازی ریسک ناشی از تغییر پذیری پارامترهای ورودی
* منظور نمودن ملاحظاتی نظیر آموزش کارکنان تولیدی، بهرهوری نیروی انسانی، محدودیتهای زیست محیطی، تخفیف مقداری و ارتباطات معکوس بین زمان تدارک و وسیله حمل و نقل
* لحاظ نمودن عامل عدم قطعیت در پارامترهای مختلف ورودی و مدل سازی آن بر اساس رویکرد برنامهریزی تصادفی پایدار و در عین حال حفظ کاربرد پذیری آن در محیطهای تولیدی
* مدل سازی مسئله در جهت ارائه جوابهای حتی الامکان غیرحساس به تغییرات در پارامترهای ورودی
* ارائه الگوریتم کارا و مؤثر در جهت حل مسئله فوق و اعتبارسنجی جوابهای بدست آمده از طریق مثالهای متعدد و مطالعه موردی
1-7- ساختار رساله
روش تحقیق مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریاضی است که از طریق برنامه‌نویسی کامپیوتری انجام می‌پذیرد. مدل‌های توسعه داده شده به صورت مسائل برنامه‌ریزی ریاضی می‌باشند. مراحل انجام تحقیق شامل موارد اصلی ذیل می‌باشد:
– مروری بر ادبیات موضوع
– طراحی مدل‌‌ها تحت فرضیات مختلف
– طراحی روش‌های حل مدل‌ها
– تجزیه و تحلیل داده‌‌ها و آنالیز حساسیت مدل‌ها
– نتیجه‌گیری
ادامه رساله به این صورت ساختاربندی شده است؛
در فصل دوم، ادبیات موضوع، با توجه به هدف تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته است که این امر ما را در جهت تعریف بهتر و دقیق‌‌تر مساله مورد نظر یاری خواهد نمود. در انتهای این فصل، شکاف‌های مطالعاتی موجود به همراه ایده‌های تحقیق حاضر بیان می‌گردد.
در فصل سوم، تشریحی از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی پیشنهادی جهت برنامهریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین تحت فروض مختلف ارائه خواهد شد و طی بخش‌های مجزا به تشریح مساله، فرضیات در نظر گرفته شده، پارمترها و متغیرها و مدل ریاضی پیشنهادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم، روشهای پیشنهادی برای حل مدل‌ها معرفی شده است. در مواجهه با مسایل با ابعاد بزرگ روش ابتکاری و فوق ابتکاری نیز ارائه گردیده است. همچنین به منظور سنجش کارایی مدل‌ها و ارزیابی روش‌های حل پیشنهادی، مثال‌های عددی و مطالعه موردی ارائه شده و نتایج محاسباتی بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در نهایت، فصل پنجم، به جمع‌بندی مطالب، نتیجه‌گیری و هم‌چنین بیان نوآوری‌های تحقیق و ارایه پیشنهاد برای تحقیقات آتی تخصیص یافته است.
2- مروری بر ادبیات تحقیق