باشت…………………………………………………………………………………………….82
3-10-4-شاخص بار(Pollution Load index.PLI) …………………………………………………..83
3-10-5-شاخص اصلاح شده درجه آلودگی………………………………………………………………………….83
3-10-6-ضریب تحرک و درجات ارزیابی خطر…………………………………………………………………….84
3-11-روش تعیین خط مبنا یا زمینه طبیعی در محیط های مختلف………………………………….86
3-12-مبانی آماری استفاده شده در تحلیل نتایج………………………………………………………………….88
3-12-1-روشهای آماری تک متغیره…………………………………………………………………………………….89
3-12-2-روشهای آماری چند متغیره …………………………………………………………………………………..90
3-12-2-1-روش تحلیل مؤلفه های اصلی………………………………………………………………………….92
3-12-2-2-روش آنالیز خوشه ای…………………………………………………………………………………………..94

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها و نتایج
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………96
4-1-1- نتایج تجزیه شیمیایی غبار فیلتر دودکش…………………………………………………………….97
4-2-1-pHخاک…………………………………………………………………………………………………………………101
4-2-2-ماده آلی خاک…………………………………………………………………………………………………………103
4-2-3-بافت خاک……………………………………………………………………………………………………………….105
4-3-آلودگی خاک………………………………………………………………………………………………………………..108
4-3-1-خاکهای مرتعی……………………………………………………………………………………………………….109
4-3-1-1-خاکهای سطحی………………………………………………………………………………………………..109
4-3-1-1-1-نتایج شاخص بهنجارشده غنی شدگی……………………………………………………….128
4-3-1-1-2-نتایج مربوط به محاسبه ضریب زمین انباشت (I_geo) …………………………….129
4-3-1-1-3-محاسبه شاخص بار آلودگی (Pollution Load index.PLI)…………..144
4-3-1-1-4-محاسبه شاخص اصلاح شده درجه آلودگی (mC_d)…………………………………145
4-3-1-1-5-ضریب آلودگی خاک (Soil Pollution Index, SPI)………………………..146
4-3-1-2-خاکهای زیرسطحی…………………………………………………………………………………………..148
4-4-نتایج تجزیه به روش استخراج ترتیبی…………………………………………………………………………153
4-4-1-عناصر مرتبط با اجزاء تبادل پذیر…………………………………………………………………………..157
4-4-2-ارتباط زمین شیمیایی بین عناصردر جزء کاهش‌پذیر……………………………………………159
4-4-3-عناصر مرتبط با اجزاء اکسایش‌پذیر………………………………………………………………………..165
4-4-4-عناصر مرتبط با اجزاء باقیمانده………………………………………………………………………………168
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………172
5-2-نتایج بدست آمده از محیط زمین شناختی خاک و غبار فیلتر…………………………………..173
5-3- راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت منابع آلودگی در محیط زمین شیمیایی خاک..177
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..183

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول1-1-ترکیب شیمیایی سرباره………………………………………………………………………………………..13
جدول1-2-آلاینده‌های مهم ذوب کنسانتره‌های سولفیدی مس، اثرات و راههای کنترل آن..18
جدول1-3-اثرات ?SO?_2 بر روی انسان……………………………………………………………………………………..23
جدول1-4-اثر ?SO?_2 بر محیط زیست……………………………………………………………………………………..24
جدول1-5-منابع و ویژگیهای ذرات ریز و درشت…………………………………………………………………. 25
جدول1-6-عوامل اصلی تأثیرگذار بر روند حرکت عناصر در زیست بومهای طبیعی……………..36
جدول1-7-تحرک و دسترس پذیری عناصر مرتبط با فازهای مختلف در خاک……………………38
جدول3-1 برخی روشهای رایج مورد استفاده برای تعیین نقاط نمونه‌برداری………………………..62
جدول3-2- مزایا و معایب روشهای اصلی نمونه‌برداری…………………………………………………………..63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول3-3حد آشکارسازی و روش اندازه‌گیری عناصر مختلف در نمونه‌های خاک……………….79
جدول3-4- حد آشکارسازی (detection limit) دستگاهICP در آزمایشگاه Acme کانادا
برای سنجش عناصر مختلف در محلول‌های حاصل از روش استخراج گزینشیBCR……………80
جدول3-5-شدت آلودگی در نمونه‌های رسوب و خاک براساس شاخص زمین انباشت (I_geo)……………………………………………………………………………………………………………………………………….83
جدول3-6-رده‌های متفاوت آلودگی براساس شاخص اصلاح‌شده درجه آلودگی…………………84
جدول3-7-کدهای ارزیابی خطر براساس میزان تحرک نسبی عناصر سمناک در محیط‌های خاک و رسوب………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول4-1- نتایج تجزیه شیمیایی غبار فیلتر (برحسبppm) …………………………………………..97
جدول4-2- مقادیر pH خاکهای سطحی در منطقه مورد مطالعه……………………………………….102
جدول 4-3 مقادیر ماده آلی در خاکهای سطحی منطقه……………………………………………………..104
جدول4-4 غلظت فلزات سمّی سنگین در خاکهای سطحی (ppm) …………………………………110
جدول4-5- ضرایب همبستگی بین متغیرهای خاک سطحی………………………………………………125
جدول 4-6-نتایج انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌های خاک سطحی………………………………..126
جدول4-7-نتایج مربوط به شاخص بهنجار شده غنی